Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2018

Inflationstakten enligt KPIF 2,4 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-11-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,4 procent i oktober 2018 (2,5 procent i september). KPIF sjönk med 0,1 procent från september till oktober. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i oktober (2,3 procent i september).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från september till oktober 2018. Även under motsvarande period 2017 sjönk KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog framför allt lägre priser på paketresor (-7,3 procent) och frukt (-5,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i oktober.

Nedgången motverkades av prishöjningar på transporttjänster (2,0 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,3 procent i oktober 2018. Inflationstakten enligt KPI har varit oförändrad sedan september.

Högre boendekostnader (4,1 procent) bidrog med 1,0 procentenhet till inflationstakten i oktober, varav 0,6 procentenheter berodde på högre priser på el (14,7 procent) och 0,2 procentenheter berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (2,6 procent). Högre priser för transport (4,3 procent) bidrog med ytterligare 0,6 procentenheter, varav priser på drivmedel (15,3 procent) bidrog med 0,4 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (2,6 procent) och på restauranger (2,5 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Sänkta priser för post och telekommunikationer (-4,8 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i oktober. I denna huvudgrupp var det främst lägre priser på mobiltelefoner som bidrog till nedgången.

KPI för oktober 2018 var 330,72 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i oktober 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring, procentÅrsförändring, procent
 2018M102018M102018M10
KPI (1980=100)
330,72 ‑0,1 2,3
KPIF (1987=100)
216,58 ‑0,1 2,4
KPIF-XE (1987=100)
203,29 ‑0,1 1,5
KPIF-KS (1987=100)
209,01 ‑0,1 2,4
HIKP (2015=100)
105,89 ‑0,2 2,4

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-12-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se