Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2019

Inflationstakt på 1,5 procent enligt KPIF i oktober 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-11-13 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,5 procent i oktober 2019, upp från 1,3 procent i september. KPIF var oförändrad från september till oktober. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,6 procent i oktober 2019, vilket är en ökning sedan september då den låg på 1,5 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) var oförändrad från september till oktober 2019. Under motsvarande period förra året, sjönk KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog främst högre priser på el (1,4 procent) och transport (0,6 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades främst av lägre priser för nyttjande av egnahem (-0,9 procent) och livsmedel (-0,5 procent), som var och en påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,6 procent i oktober 2019. Det är en ökning sedan september då inflationstakten var 1,5 procent.

Gruppen boende (2,1 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter, varav högre kostnader för nyttjande av egnahem (3,2 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (2,7 procent) och gruppen transport (2,6 procent) bidrog var och en med 0,4 procentenheter. Högre priser för restaurangbesök (3,4 procent) och diverse varor och tjänster (2,7 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av prisindex för mobiltelefoner, som gick ned med -18,5 procent. Det påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i oktober 2019.

KPI för oktober 2019 var 336,04 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i oktober 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
KPI (1980=100)
336,04 0,0 1,6
KPIF (1987=100)
219,83 0,0 1,5
KPIF-XE (1987=100)
206,73 0,0 1,7
KPIF-KS (1987=100)
212,11 0,0 1,5
HIKP (2015=100)
107,57 0,1 1,6

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2019

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-12-11 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se