Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2020

Inflationstakten 0,3 procent i oktober 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-11-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,3 procent i oktober 2020. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med september. Lägre priser på elektricitet var det främsta bidraget till månadsförändringen som totalt sett var oförändrad från september till oktober.

Kort information

  • Elpriserna åter nere på nivåer likt innan sommaren
  • Flertalet mindre prisuppgångar under oktober motverkade nedgången orsakad av elpriser
  • Fortsatt låga priser på flygcharter sänkte inflationstakten även i oktober
  • Inflationen enligt KPIF exklusive energi steg från 0,9 till 1,1 procent
  • Samma produktgrupper som september imputerades till följd av coronapandemin och utgjorde 1,0 procent av korgen
Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 336,97 ‑0,1 0,3
KPIF (1987=100) 220,38 0,0 0,3
KPIF-XE (1987=100) 208,99 0,2 1,1

Lägre elpriser i oktober

KPIF var oförändrad från september till oktober. Även under motsvarande period 2019 var KPIF oförändrad.

Månadsförändringen påverkades främst av lägre priser på elektricitet. Efter prisuppgångar i såväl augusti som september sjönk elpriserna igen i oktober. Detta motverkades till viss del av högre priser på rekreationstjänster och kulturella tjänster där främst prisökningar på motionsutövning bidrog uppåt. Det var även små prisuppgångar inom ett flertal produktgrupper, vilket sammantaget bidrog till en oförändrad månadsförändring.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i oktober 2020. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag
Månadsförändring KPIF,
procentenheter
El (04.5.1) ‑4,9 ‑0,2
Rekreationstjänster och kulturella tjänster (09.4) 1,1 0,1

Månadsförändringen de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i oktober

Diagram: Månadsförändringen i KPIF för oktober åren 2018-2020 för de varor och tjänster som bidrog mest till månadsförändringen i oktober 2020

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

De flesta prisförändringarna under oktober månad var så pass små att de inte enskilt bidrog till månadsförändringen av totala KPIF. Undantaget var främst el, som gick ner denna månad. Priserna för el gick även ned i oktober 2018, men dock inte i samma omfattning som denna period. Elpriserna har varit relativt låga under hela året. Efter uppgångar under de senaste månaderna, föll priserna åter ned till en prisnivå som liknar den i juni månad.

Det andra undantaget var rekreationstjänster och kulturella tjänster där det framförallt var prisåtergångar för motionsutövning. Under coronapandemin har det varit ett flertal kampanjer för olika motionsutövningar, men under denna månad har priserna återgått till mer ordinarie erbjudanden.

Fortsatt låga priser på flygcharter

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,3 procent i oktober 2020. Detta är en oförändrad inflationstakt jämfört med september.

Inflationstakten påverkades av högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker. Det var även prisuppgångar för inventarier och hushållsvaror samt för nyttjande av egnahem och avgifter för hyres- och bostadsrätt.

Prisuppgångarna motverkades framförallt av lägre priser på elektricitet. Det var även prissänkningar på drivmedel och då särskilt bensin. Priserna gick också ned för teleutrustning och paketresor. Trots en marginell prisförändring mellan september och oktober var priserna på paketresor fortsatt låga jämfört med föregående år. I oktober var utbudet av olika charterdestinationer fortfarande relativt brett, men antalet resenärer var dock betydligt färre jämfört med samma period förra året.

Inflationstakten enligt KPIF exklusive energiprodukter var 1,1 procent i oktober, en uppgång från 0,9 procent i september.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag
Årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,5 0,2
El (04.5.1) ‑11,2 ‑0,5
Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 3,1 0,2
Inventarier och hushållsvaror (05) 2,3 0,2
Drivmedel (07.2.2) ‑10,9 ‑0,3
Teleutrustning (08.2) ‑9,8 ‑0,2
Paketresor (09.6) ‑16,9 ‑0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,6 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), oktober 2020

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

Coronapandemin påverkar samhället på många sätt. Den har bland annat lett till att svenska konsumenter ställt om stora delar av sin konsumtion. I vissa fall har butiker och tjänsteställen stängt och produkterna köpts på annat sätt. I andra fall har konsumtionen helt upphört. Detta skapar särskilda svårigheter i beräkningen av Konsumentprisindex och relaterade mått.

Då vissa tjänster inte har kunnat erbjudas till försäljning under pandemin, har indexutvecklingen fått beräknas med hjälp av imputeringar. Index för idrottsevenemang, utrikesresor och inträdesbiljetter för nöjen har i olika grad beräknats med imputeringar i oktober. Totalt var det 1,0 procent av korgen som imputerades. För mer information angående mätproblem i KPI på grund av coronapandemin, se länk nedan.

Hantering av mätproblem i KPI och KPIF relaterade till coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-12-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

John Eliasson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se