Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), oktober 2021

Inflationstakten 3,1 procent i oktober 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-11-15 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 3,1 procent i oktober 2021. Det är en uppgång från september då inflationstakten var 2,8 procent. Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent.

– Vi såg en bred prisuppgång på bland annat olika evenemang som idrottstävlingar, bio, teater och inträde till dansklubbar. Något som kan vara kopplat till lättade restriktioner, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 346,44 0,2 2,8
KPIF (1987=100) 227,24 0,2 3,1
KPIF-XE (1987=100) 212,79 0,4 1,8

  • Elpriserna sjönk i oktober, medan drivmedelspriserna fortsatte att öka
  • Högre priser för frukt, grönsaker och dryck bidrog till stigande livsmedelspriser
  • Stigande priser på kulturella tjänster och varor såsom charter- och evenemangsbiljetter, skidutrustning och TV-apparater
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi ökade från 1,5 procent i september till 1,8 procent i oktober

Fortsatt stigande drivmedelspriser

KPIF steg med 0,2 procent från september till oktober. Under motsvarande period 2020 var KPIF oförändrat.

Månadsförändringen berodde till stor del på en bred prisuppgång inom gruppen rekreation och kultur med prishöjningar för charter, bio, teater, dansklubbar, biljett till idrottstävlingar, skidutrustning, TV-apparater, streamingtjänster och TV- och datorspel. Vissa av dessa prishöjningar kan ha en koppling till att flertalet restriktioner avvecklades inför oktober. Högre transportkostnader, där framför allt priserna på drivmedel ökade, bidrog också till den positiva månadsförändringen. Drivmedelspriserna har stigit 11 månader i följd. Även livsmedelspriserna ökade något, där prisuppgångar på grönsaker, frukt och alkoholfria drycker bidrog till förändringen.

Boendekostnaderna sjönk i oktober vilket främst kan förklaras av lägre elpriser.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i oktober 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 0,4 0,1
El (04.5.1) ‑7,2 ‑0,3
Transport (07) 1,4 0,2
Drivmedel (07.2.2) 5,6 0,1
Rekreation och kultur (09) 1,7 0,2

Månadsförändringen i oktober de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i oktober 2021

Månadsförändringen i oktober de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i oktober 2021

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna på livsmedel och alkoholfria drycker ökade i oktober. Under samma period föregående år syntes också en uppgång, om än inte lika stor.

Liksom föregående år minskade elpriserna i oktober, dock något mer detta år jämfört med föregående år vilket delvis kan förklaras av de höga elpriserna under september 2021. Under oktober 2019 ökade i stället elpriserna.

Drivmedelspriserna ökade mer i oktober 2021 jämfört med motsvarande period de två tidigare åren vilket delvis förklarar varför transportpriserna ökade mer i år jämfört med motsvarande period de två föregående åren.

Som tidigare nämnts var det en bred uppgång inom gruppen rekreation och kultur som troligtvis kan förklaras av upphävda restriktioner.

Bidrag till inflationstakten i oktober

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 3,1 procent i oktober 2021. Detta är en uppgång från september då inflationstakten var 2,8 procent.

Inflationstakten påverkades främst av höjda boendekostnader, där prisuppgångar på el stod för det största bidraget. Även vissa höjda kostnader relaterat till ägande av bostaden påverkade boendekostnaderna.

Transportpriserna ökade också, till största del beroende på att drivmedelspriserna steg, men även höjda priser på bilar bidrog till inflationstakten. Det var vidare prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker, restauranger och logi samt rekreation och kultur.

Effekten motverkades av lägre priser på bland annat datorer, tv-apparater och mobiltelefoner.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,8 procent i oktober, vilket är en ökning sedan september då den var 1,5.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,2 0,2
El (04.5.1) 20,7 0,7
Egnahem: Nyttjande av bostaden (04.x) 6,1 0,4
Transport (07) 7,4 1,0
Drivmedel (07.2.2) 30,2 0,6
Teleutrustning (08.2) ‑13,2 ‑0,2
Rekreation och kultur (09) 1,3 0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑9,6 ‑0,3
Restauranger och logi (11) 2,9 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), oktober 2021

Coronapandemins effekter

Precis som förra månaden har inga produktgrupper imputerats. För närmare information se Tidigare imputeringar gjorda under coronapandemin (pdf).

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-12-14 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Sofie Öhman

Telefon
010-479 42 58
E-post
sofie.ohman@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se