Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-10-12 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i september, vilket är oförändrad inflationstakt från augusti 2017 . KPIF steg med 0,2 procent från augusti till september 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i september.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från augusti 2017 till september 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på el och bränsle (1,8 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) påverkade KPI uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,4 procent), transporttjänster (-2,0 procent) och rekreation och kultur (-1,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i september 2017 vilket är oförändrad inflationstakt från augusti 2017.

Högre boendekostnader (3,1 procent) bidrog med 0,7 procentenheter, varav 0,3 procentenheter berodde på högre priser på el (8,4 procent) och 0,2 procentenheter berodde på högre priser för nyttjande av egnahem (2,8 procent). Högre priser på livsmedel (2,7 procent) bidrog med 0,3 procentenheter. Prisökningar på drivmedel (6,6 procent), transportjänster (6,2 procent), restauranger (3,5 procent) och rekreation och kultur (1,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera i september.

KPI för september 2017 var 323,62 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) är ett index som visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. Förändringen i KPIF är Riksbanken målvariabel för inflationsmålet sedan september 2017.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanhålls de skatter och subventioner som tas ut på produkter i konsumentled.

SCB beräknar även HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser). HIKP beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i september 2017 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2017M092017M092017M09
KPI (1980=100)
323,62 0,1 2,1
KPIF (1987=100)
211,55 0,2 2,3
KPIF-XE (1987=100)
200,16 0,0 1,9
KPIF-KS (1987=100)
204,15 0,2 2,1
HIKP (2015=100)
103,51 0,1 2,2

Konsumentprisindex (KPI), september 2017

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2017-11-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Gissele Milanovici

Telefon
010-479 45 09
E-post
gissele.milanovici@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se