Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2018

Inflationstakten enligt KPIF 2,5 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-10-11 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,5 procent i september 2018 (2,2 procent i augusti). KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,3 procent i september 2018. Det är en uppgång från augusti då den var 2,0 procent.

Högre boendekostnader (3,9 procent) bidrog med 0,9 procentenheter till inflationstakten i september, varav högre priser på el (13,0 procent) bidrog med 0,6 procentenheter. Högre priser på drivmedel (15,2 procent) bidrog med 0,4 procenenheter. Prishöjningar på livsmedel (3,4 procent) bidrog också med 0,4 procentenheter, varav högre priser på grönsaker (11,4 procent) bidrog med 0,2 procentenheter. Högre priser för rekreation och kultur (1,6 procent) bidrog med 0,2 procentenhet. I denna huvudgrupp var det främst tv-spel och idrottsevenemang som bidrog till uppgången. Högre pris på restauranger (2,5 procent) bidrog med 0,2 procentenhet.

KPI för september 2018 var 331,14 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingsta i september 2018 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånadsförändring,
procent
Årsförändring,
procent
 2018M092018M092018M09
KPI (1980=100)
331,14 0,5 2,3
KPIF (1987=100)
216,83 0,5 2,5
KPIF-XE (1987=100)
203,42 0,5 1,6
KPIF-KS (1987=100)
209,27 0,5 2,5
HIKP (2015=100)
106,05 0,5 2,5

Konsumentprisindex (KPI), september 2018

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

John Eliasson

Telefon
072-084 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se