Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2019

Inflationstakt på 1,3 procent enligt KPIF i september 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-10-10 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september 2019, att jämföra med 1,3 procent i augusti 2019. KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i september 2019, vilket är en ökning sedan augusti då den låg på 1,4 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2019, vilket är samma månadsförändring som under motsvarande period föregående år.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (7,6 procent) med 0,3 procentenheter. Logi (7,5 procent), inventarier och hushållsvaror (1,0 procent) samt diverse varor och tjänster (0,7 procent), bidrog med 0,1 procentenhet vardera till denna ökning.

Uppgången motverkades främst av lägre priser på paketresor (-3,7 procent), grönsaker (-3,6 procent) och transport (-0,6), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Inom gruppen transport bidrog främst lägre priser på utrikes flygresor (-8,7 procent) och biluthyrning (-15,7 procent) till månadsförändringen.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,5 procent i september 2019. Det är en ökning sedan augusti då inflationstakten var 1,4 procent.

Gruppen boende (2,2 procent) påverkade inflationstakten uppåt med 0,5 procentenheter, varav högre räntekostnader för egnahem (8,2 procent) och avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter (1,7 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på livsmedel (2,6 procent) och gruppen transport (2,1 procent) bidrog med 0,3 procentenheter vardera, vilket också högre priser för restaurangbesök (3,2 procent) gjorde med ett bidrag på 0,2 procentenheter.

Uppgången motverkades av lägre priser på mobiltelefoner (-19,8 procent), som påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i september 2019

KPI för september 2019 var 335,95 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i september 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringtal för olika mått på inflation
  Indextal Månadsförändring, procent Årsförändring, procent
KPI (1980=100)
335,95 0,5 1,5
KPIF (1987=100)
219,73 0,5 1,3
KPIF-XE (1987=100)
206,77 0,5 1,6
KPIF-KS (1987=100)
212,04 0,5 1,3
HIKP (2015=100)
107,43 0,5 1,3

Konsumentprisindex (KPI), september 2019

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-11-13 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Garcia Nilsson

Telefon
010-479 43 05
E-post
Alexandra.GarciaNilsson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se