Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2021

Inflationstakten 2,8 procent i september 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-10-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,8 procent i september 2021. Det är en uppgång från augusti då inflationstakten var 2,4 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 0,5 procent.

– Inflationstakten ökar i september, vilket till stor del beror på höjda elpriser, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 345,74 0,5 2,5
KPIF (1987=100) 226,72 0,5 2,8
KPIF-XE (1987=100) 211,84 0,2 1,5

  • Boendekostnaderna i september påverkades av stigande elpriser
  • Högre drivmedelspriser påverkade inflationstakten
  • Högsta inflationstakten sedan oktober 2008
  • I september gjordes inga imputeringar till följd av pandemin
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi ökade från 1,4 procent i augusti till 1,5 procent i september

Stigande elpriser

KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Under motsvarande period 2020 ökade priserna med 0,1 procent.

På grund av lättade restriktioner har inga produktgrupper imputerats i september, varken i sin helhet eller delvis till följd av pandemin.

Månadsförändringen berodde till stor del på högre boendekostnader som främst orsakades av högre elpriser. Priserna på kläder gick upp från augusti till september, vilket är normalt för säsongen.

Priserna på biluthyrning sjönk i september. Likaså gjorde livsmedelspriserna, vilket kan förklaras av lägre priser på kött, frukt och grönsaker.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i september 2021. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop)Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel (01.1) ‑0,9 ‑0,1
Kläder (03.1) 4,8 0,2
Boende (04) 1,6 0,4
El (04.5.1) 7,1 0,3
Andra kostnader för fordon (07.2.4) ‑11,4 ‑0,2

Månadsförändringen i september de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i september 2021.

Diagram: Månadsförändringen i september de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i september 2021.

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Livsmedelspriserna sjönk i september, vilket är säsongsnormalt. Prissänkningen denna månad var något mindre än prissänkningen för motsvarande period förra året, men större än prissänkningen 2019. Kläder uppvisade en säsongsnormal prisökning under september 2021, om än något lägre än motsvarande period 2019 och 2020.

Boendekostnaderna steg betydligt mer under september i år än under samma period de senaste två åren. Orsaken till det var framför allt ökade elpriser. Elpriserna steg betydligt mer under september i år än under september 2020. I september 2019 sjönk elpriserna.

För biluthyrning var månadsförändringen i september 2021 negativ. Vilket är en tillbakagång efter ovanligt höga priser under sommaren. Prisnedgången i september i år liknade den som var innan pandemin, i september 2019. Under samma period 2020 sjönk inte priserna lika mycket.

Bidrag till inflationstakten i september

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 2,8 procent i september 2021. Detta är en uppgång från augusti då inflationstakten var 2,4 procent.

Det är den högsta inflationstakten sedan oktober 2008.

Inflationstakten påverkades främst av höjda boendekostnader, där bidraget från elpriser stod för den största delen. Även produktgruppen Egnahem: Nyttjande av bostaden, där avskrivningar ingår, var en faktor som påverkade de ökade boendekostnaderna. Transportpriserna ökade också, där drivmedelspriserna var den mest påtagliga orsaken.

Prisuppgångarna motverkades av lägre priser inom grupperna audiovisuell och fotografisk utrustning samt teleutrustning.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,5 procent i september, vilket är en ökning sedan augusti då det var 1,4 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop)Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Boende (04) 6,4 1,6
El (04.5.1) 23,7 0,9
Transport (07) 6,2 0,8
Drivmedel (07.2.2) 23,2 0,5
Teleutrustning (08.2) ‑14,1 ‑0,2
Audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (09.1) ‑11,3 ‑0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation

Konsumentprisindex (KPI), september 2021

Coronapandemins effekter på konsumtionen påverkar beräkningarna

På grund av lättade restriktioner har inga produktgrupper imputerats i september, varken i sin helhet eller delvis till följd av pandemin. För närmare information se dokumentet:

Särskilda imputerigar under coronapandemin (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-15 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se