Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), september 2022

Inflationstakten 9,7 procent i september 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-10-13 8.00

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,7 procent i september 2022. Det är en uppgång från augusti då inflationstakten var 9,0 procent. Månadsförändringen från augusti till september var 1,1 procent.

– Högre elpriser och högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker påverkade inflationen i september, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
  Indextal Månads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 383,21 1,4 10,8
KPIF (1987=100) 248,62 1,1 9,7
KPIF-XE (1987=100) 227,58 0,7 7,4

  • Stigande räntekostnader bidrog med 1,2 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 10,8 procent
  • Fortsatt bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker
  • Elpriserna var drygt 54 procent högre i september i år än för ett år sedan
  • Drivmedelspriserna sjönk i september
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 6,8 procent i augusti till 7,4 procent i september

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Elpriserna fortsätter uppåt

KPIF steg med 1,1 procent från augusti till september. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades av att el- och bränslepriserna steg i september. Det var en bred prisuppgång på livsmedel och alkoholfria drycker. Bland livsmedelsprodukterna var det bröd och övriga spannmålsprodukter som ökade mest i pris. Även priset på kaffe hade en stor påverkan.

Priserna för kläder och skor gick också upp, vilket är säsongsnormalt. Priserna på möbler och rekreation och kultur steg och hade en positiv inverkan på månadsförändringen.

Prisuppgångarna motverkades av bland annat sjunkande priser för drivmedel och andra kostnader för fordon.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och bidrag till KPIF för de varor och tjänster med störst bidrag till månadsförändringen i september 2022. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Varor och tjänster som främst påverkade månadsförändringen enligt KPIF
Benämning (Coicop) Månads-
förändring,
procent
Bidrag,
månads-
förändring KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 1,1 0,2
Kläder och skor (03) 4,7 0,2
El och bränsle (04.5) 9,5 0,5
Möbler (05.1) 2,5 0,1
Drivmedel (07.2.2) ‑1,9 ‑0,1
Andra kostnader för fordon (07.2.4) ‑6,0 ‑0,1
Rekreation och kultur (09) 0,5 0,1

Månadsförändringen i september de tre senaste åren för de varor och tjänster som bidrog mest till förändringen i KPIF i september 2022

Diagram

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadsförändringen i KPIF detta år och de två senaste åren för de varor och tjänster som påverkade den totala månadsförändringen främst.

Priserna för livsmedel gick upp i september i år till skillnad från samma period förra året då priserna sjönk, liksom de gjorde i september 2020, då priserna sjönk ännu mer. I september de tre senaste åren har priset på kläder och skor haft en säsongsnormal höjning.

El- och bränslepriserna har stigit i september de tre senaste åren, månadsförändringen har också blivit lite större för varje år som gått mellan 2020 och 2022. Möbelpriserna ökade mer nu i september än under motsvarande period för två år sedan och än mer än i september förra året. Drivmedelspriserna sjönk i september 2022, liksom de gjorde i september 2020. Under september förra året gick drivmedelspriserna i stället upp.

Andra kostnader för fordon sjönk i september men inte lika mycket som i september 2021, men betydligt mer än under samma period för två år sedan. Priserna för rekreation och kultur sjönk i september 2020 och 2021 men i september i år ökade däremot priserna.

Inflationstakten steg i september

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 9,7 procent i september 2022. Detta är en uppgång från augusti då inflationstakten var 9,0 procent.

Inflationstakten påverkades av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var priset på kött, mjölk, ost, bröd, spannmålsprodukter och kaffe som bidrog.

Elpriserna inverkade stort på inflationstakten. Likaså ökade kostnaderna för underhåll och reparationer av egna hem. Inventarier och hushållvaror steg också i pris, där möbler hade en stor inverkan.

Priserna inom området transport ökade, en stor del av höjningen berodde på att priserna för inköp av fordon och drift av fordon gick upp. Även priserna för rekreation och kultur, restaurangbesök och logitjänster gick upp i pris. Höjda priser inom diverse varor och tjänster hade också en positiv effekt.

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 10,8 procent i september. Det är en ökning jämfört med augusti då den var 9,8 procent. Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 7,4 procent i september, vilket är en ökning jämfört med augusti då den var 6,8 procent.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF
Benämning (Coicop) Årsförändring,
procent
Bidrag,
årsförändring
KPIF,
procentenheter
Livsmedel och alkoholfria drycker (01) 16,1 2,2
Kläder och skor (03) 6,2 0,3
El (04.5.1) 54,2 2,0
Avskrivningar (del av 04.x) 10,8 0,3
Inventarier och hushållsvaror (05) 13,7 1,0
Transport (07) 9,7 1,4
Rekreation och kultur (09) 4,4 0,5
Restauranger och logi (11) 9,8 0,6
Diverse varor och tjänster (12) 4,2 0,3

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), september 2022

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-15 klockan 8.00. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Mikael Nordin

Telefon
010-479 45 79
E-post
mikael.nordin@scb.se