Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2018:

Inflationstakten enligt KPIF 1,7 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-03-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i februari 2018 (1,7 procent i januari). KPIF steg med 0,7 procent från januari till februari. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,6 procent i februari (1,6 procent i januari).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från januari till februari 2018, vilket var samma som under motsvarande period 2017.

Till månadsförändringen bidrog framförallt högre priser på kläder (8,0 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på paketresor (7,1 procent), transporttjänster (3,1 procent) och el (3,2 procent) påverkade ytterligare uppåt med 0,1 procentenheter vardera.

Prishöjningarna motverkades av lägre kostnader för Tv, film-och musiktjänster (-12,1 procent) och drivmedel (-2,0 procent) som båda påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenheter i februari.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI var 1,6 procent i februari 2018, vilket är oförändrat sedan januari.

Högre boendekostnader (3,0 procent) bidrog med 0,7 procentenheter till inflationstakten i februari, därav bidrog högre elpriser (8,1 procent) med 0,4 procentenheter. Index för diverse varor och tjänster (3,6 procent) påverkade inflationen uppåt med ytterligare 0,3 procentenheter samtidigt som prisökningar på livsmedel (1,9 procent) och restauranger (3,4 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Inga större prisnedgångar har noterats under det senaste året.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för februari 2018 var 324,87 (1980=100).

Index och förändringtal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2018M022018M022018M02
KPI (1980=100)
324,87 0,7 1,6
KPIF (1987=100)
212,46 0,7 1,7
KPIF-XE (1987=100)
200,35 0,7 1,5
KPIF-KS (1987=100)
204,88 0,8 1,6
HIKP (2015=100)
103,93 0,8 1,6

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser)beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i februari 2018 för ovan nämnda mått.

Konsumentprisindex (KPI), februari 2018

Nytt inför 2018

Vissa ändringar införs i beräkningen av konsumentprisindex från och med publiceringen för januari 2018. För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2018 (pdf)

Korgeffekten - effekten av årliga förändringar i varukorgens sammansättning (pdf)

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2018-04-12 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Brunilda Sandén

Telefon
010-479 45 62
E-post
brunilda.sanden@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se