Till innehåll på sidan

Prisbasbeloppet för år 2017:

Prisbasbeloppet för år 2017

Statistiknyhet från SCB 2016-07-12 9.30

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2017 beräknats till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016.

Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.

Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2016 beräknats till 257,38 respektive 316,54 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 316,54/257,38 = 1,2299. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,2299. Prisbasbeloppet för år 2017 har således beräknats till 44 800 kronor (36 396 * 1,2299 = 44 800) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2016.

Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 45 700 kronor (37 144 * 1,2299 = 45 700) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016.

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Edith Brodda Jansen

Telefon
010-479 45 52
E-post
edith.brodda-jansen@scb.se