Till innehåll på sidan

Justerad viktberäkning för KPI och relaterade inflationsmått under 2021

Beslutet i korthet

SCB uppdaterar de vikter som ligger  till grund för samman­vägningen av delindex för olika produkt­grupper i KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått en gång per år, i samband med publiceringen av inflations­takten för januari. Normalt sett baseras viktuppdateringen i huvudsak på information om konsumtionens fördelning under helåret två år innan. Inför 2021 kommer SCB dock att frångå praxis och justera beräkningen så att skiften i hushålls­konsumtionen som ägt rum under 2020 inkluderas. Detta eftersom ordinarie metod inte bedöms kunna ge en representativ fördelning för 2021 då konsumtions­mönstren under det senaste året påverkats kraftigt av coronapandemin. Vikt­justeringen kommer i första hand att baseras på preliminära kvartals­uppgifter till och med det tredje kvartalet 2020 enligt National­räkenskaperna.

Mer information

SCB:s beslut att justera beräkningsmetoden inför 2021 har föranletts av diskussioner i Nämnden för Konsumentprisindex. Underlag inför nämndens möten publiceras på SCB:s hemsida under:

Råd och nämnder

Efter det senaste sammanträdet publicerades även kortare minnes­anteckningar.1 

Den beslutade justeringen är i linje med Eurostats rekommendationer för det harmoniserade inflations­måttet HIKP. För närmare information hänvisas till dokumentet “Guidance on the compilation of HICP weights in case of large changes in consumer expenditure”, tillgängligt via Eurostats hemsida:

Guidance on the compilation of HICP weights in case of large changes in consumer expenditure (pdf)

Som en följd av att beräkningsmetoden under 2021 justeras kommer även den så kallade ”korgeffekten” att påverkas. I normala fall skulle korgeffekten under 2021 främst ha påverkats av skillnader i hushålls­konsumtionens fördelning mellan 2018 och 2019.2 Till följd av den justerade beräknings­metoden kommer korgeffekten 2021 även att påverkas av konsumtions­skiften som ägt rum under de tre första kvartalen 2020. För detaljer kring korgeffekten och hur den beräknas hänvisas till dokumentet ”Korgeffekten 2020”, tillgängligt via SCB:s hemsida under rubriken ”Aktuellt”:

Korgeffekten 2020 (pdf)


1 SCB:s beslut sammanfaller med de alternativ som förordades av nämnden. Vägningstal kommer därmed att beräknas i enlighet med vad som i underlaget till nämnden (avsnitt 2) benämns som ”alternativ (ii)”. Belopps­framskrivning kommer att göras med utgångspunkt i årsutvecklingen för kvartal 1–3 2020 enligt National­räkenskapernas preliminära uppgifter för hushållskonsumtionen.

En del av korgeffekten beror även av revideringar som görs på elementär­indexnivå. Denna del kallas ibland för ”lägstanivåeffekten”. Lägstanivå­effekten påverkas bland annat av sådana konsumtions­förskjutningar under föregående år vilka ändrar fördelningen inom enskilda produktgrupper.

Kontakt

Olivia Ståhl

Telefon
010-479 46 35
E-post
olivia.stahl@scb.se

John Eliasson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.eliasson@scb.se