Till innehåll på sidan

Vägningstal i KPI och relaterade inflationsmått under 2023

Bakgrund

En gång per år uppdaterar SCB de vikter som ligger till grund för sammanvägningen av delindex till KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått. Uppdateringen görs i samband med publiceringen av inflationstakten för januari.

Viktuppdateringen baseras i huvudsak på information om konsumtionens fördelning under helåret två år innan. Inför 2021 såväl som 2022 frångick dock SCB praxis, och beräkningen justerades på sådant sätt att skiften i hushållskonsumtionen som ägt rum under året före (2020 respektive 2021) inkluderades. Anledningen till justeringen var att ordinarie metod inte bedömdes kunna ge en representativ fördelning för dessa år då konsumtionsmönstren påverkats kraftigt av coronapandemin.

Beslutet i korthet

Inför 2023 kommer SCB återigen att ta hänsyn till konsumtionsskiften som ägt rum under föregående år i beräkningen av vägningstal för KPI, KPIF, HIKP och andra relaterade inflationsmått. För detta kommer kvartalsuppgifter från Nationalräkenskaperna till och med tredje kvartalet 2022 att nyttjas. Beslutet innebär att principerna för beräkningen är desamma som under 2021 och 2022.

Mer information

SCB:s beslut att justera beräkningsmetoden även inför 2023 har föranletts av diskussioner i Nämnden för Konsumentprisindex. Underlag inför nämndens möten samt kortare minnesanteckningar finns publicerade på SCB:s hemsida: Nämnden för konsumentprisindex.

Den beslutade justeringen är även i linje med Eurostats rekommendationer för det harmoniserade inflationsmåttet HIKP. För närmare information hänvisas till dokumentet “Derivation of HICP weights for 2023”, tillgängligt via Eurostats hemsida: Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP).

Förfrågningar

Kamala Krishnan

Telefon
010-479 44 81
E-post
kamala.krishnan@scb.se

Hannah Morin

Telefon
010-479 41 81
E-post
hannah.morin@scb.se