Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, augusti 2019

Prisnedgångar på samtliga marknader mellan juli och augusti

Statistiknyhet från SCB 2019-09-26 9.30

Producentprisindex sjönk med 0,5 procent mellan juli och augusti 2019. Under samma period sjönk priserna på importmarknaden med 1,2 procent. Även export- och hemmamarknaden uppvisade prisnedgångar med 0,9 respektive 0,2 procent. Prisindex för inhemsk tillgång, det vill säga en sammanvägning av hemmamarknads- och importprisindex, sjönk med 0,7 procent från juli till augusti.

Utvecklingen den senaste månaden

På importmarknaden bidrog främst lägre priser på råolja till nedgången. På exportmarknaden var det i stället lägre priser på övriga maskiner, papper och pappersvaror samt kemikalier och kemiska produkter som gav upphov till den nedåtgående utvecklingen. Prisnedgångar på metall samt papper och pappersvaror bidrog nedåt på hemmamarknaden. På både export- och hemmamarknaden dämpades nedgångarna av högre priser på elektricitet.

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för producentprisindex var 1,4 procent i augusti (2,0 procent i juli). För export- och importmarknaden var årsförändringen 1,4 respektive -0,2 procent. Senast importmarknaden uppvisade en negativ årsförändring var i september 2016. För hemmamarknaden var årstakten 1,4 procent och för inhemsk tillgång 0,6 procent.

Totalt: B–E* Index Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  Augusti 2019,
2015=100
Juli 2019–
Augusti 2019
Augusti 2018–
Augusti 2019
Producentprisindex 114,1 ‑0,5 1,4
Tillverkningsindustri 112,1 ‑0,7 1,3
Hemmamarknadsprisindex 112,7 ‑0,2 1,4
El, gas och fjärrvärme 119,9 1,6 2,0
Elektricitet 138,5 3,7 ‑12,7
Exportprisindex 115,5 ‑0,9 1,4
Importprisindex 113,8 ‑1,2 ‑0,2
Prisindex för inhemsk tillgång 113,4 ‑0,7 0,6
Konsumtionsvaror 110,0 ‑0,4 3,4
Investeringsvaror 108,1 ‑0,2 2,6
Insatsvaror 114,2 ‑0,8 1,2
Energirelaterade varor** 125,6 ‑2,0 ‑6,2

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering. ** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor från juli till augusti stärktes den svenska kronan mot det brittiska pundet med 1,6 procent, mot den amerikanska dollarn med 0,7 procent, mot den norska kronan med 0,1 procent och mot euron och den danska kronan med 1,2 procent.

Den svenska kronan har under det senaste året framförallt försvagats mot den amerikanska dollarn med 6,9 procent, men även mot euron med 2,6 procent, mot den danska kronan med 2,4 procent, mot det brittiska pundet med 1,7 procent samt mot den norska kronan med 0,7 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2015Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
juli 2019–
augusti 2019
  Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor ‑0,1    
17 Papper och pappersvaror ‑0,1 ‑0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter   ‑0,1 ‑0,1
24 Metaller ‑0,1 0,1  
28 Övriga maskiner   ‑0,1 ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,1  
35.11 Elektricitet 0,2 0,1  

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för september publiceras 2019-10-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se