Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, augusti 2021

Årstakten för exportprisindex den högsta på 30 år i augusti 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-09-24 9.30

Producentprisindex steg med 2,0 procent från juli till augusti. På exportmarknaden steg priserna med 2,2 procent och på hemmamarknaden med 1,8 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 1,4 procent. Årstakten för producentprisindex var 15,8 procent i augusti (13,5 procent i juli).

Kort information

  • Fortsatt prisökning på samtliga marknader från juli till augusti.
  • För exportmarknaden och prisindex för inhemsk tillgång noterades de högsta uppmätta årstakterna på 30 år.
  • Stora prisökningar på trävaror på hemma- och exportmarknaden.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juli 2021–
augusti 2021
augusti 2020–
augusti 2021
Hemmamarknadsprisindex 1,8 14,2
Exportprisindex 2,2 17,9
Importprisindex 1,4 11,9
Producentprisindex 2,0 15,8
Prisindex för inhemsk tillgång 1,5 12,9

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för samtliga marknader från juli till augusti.

På hemmamarknaden stod handel med elektricitet för det främsta bidraget till uppgången, följt av trä och varor av trä. Priserna ökade även på järn och stål, metallvaror samt övriga maskiner.

Störst bidrag till uppgången på exportmarknaden hade sågat och hyvlat trä samt järn och stål. Priserna ökade också på elektricitet, övriga maskiner, massa, papper och papp, andra metallvaror samt gummi- och plastvaror. Uppgången motverkades till viss del av prisnedgångar på andra organiska baskemikalier.

På importmarknaden stod kemikalier och kemiska produkter samt metaller för de främsta bidragen till uppgången, följt av övriga maskiner, datorer och kringutrustning samt elektricitet. Det var även prisökningar på naturgas, delar och tillbehör till motorfordon, elapparatur, papper och pappersvaror samt andra metallvaror. Uppgången mellan juli och augusti motverkades till viss del av prisnedgångar på råolja och läkemedel.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, juli–augusti 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
juli 2021–
augusti 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,2
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,1
16 Trä och varor av trä och kork 0,3    
16.1 Trä, sågat och hyvlat   0,5  
17 Papper och pappersvaror     0,1
17.1 Massa, papper och papp   0,2  
20 Kemikalier och kemiska produkter     0,3
20.14 Andra organiska baskemikalier   ‑0,1  
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     ‑0,1
22 Gummi- och plastvaror   0,1  
24 Metaller     0,2
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar 0,2 0,4  
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,2    
25.9 Andra metallvaror   0,1 0,1
26.2 Datorer och kringutrustning     0,1
27 Elapparatur     0,1
28 Övriga maskiner 0,1 0,2 0,1
29.3 Delar och tillbehör till motorfordon     0,1
35.11A Generering av elektricitet   0,3 0,1
35.14 Handel med elektricitet 0,5    

Förändring i procent mellan juli och augusti olika år
Prisindex i producent- och importled, augusti 2021

Utvecklingen det senaste året

Under de 30 år som producentprisindex beräknats på samma sätt som nu har årstakten för exportmarknaden och hemmamarknaden inte varit högre. Årstakten för exportmarknaden var 17,9 procent i augusti och för hemmamarknaden var den 14,2 procent. Årstakten för importmarknaden, 11,9 procent, var den högsta sedan oktober 2018.

För producentprisindex var årstakten 15,8 procent. Jämfört med augusti 2020 steg priserna för energirelaterade varor med 31,8 procent, för investeringsvaror med 3,4 procent och för konsumtionsvaror med 1,5 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,7 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 12,9 procent denna period, även det ett rekord sett till de senaste 30 åren. Priserna för energirelaterade varor steg med 34,2 procent jämfört med augusti 2020. För investeringsvaror steg priserna med 2,4 procent och för konsumtionsvaror steg priserna med 2,0 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 9,6 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, augusti 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juli 2021–
augusti 2021
augusti 2020–
augusti 2021
DKK ‑1,1 0,1
EUR ‑1,1 0,2
GBP 0,1 ‑5,1
NOK 2,7 0,2
USD ‑2,6 2,4

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för september publiceras 2021-10-26 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se