Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, augusti 2022

Högre priser på el bidrog till att producentpriserna steg i augusti 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-09-27 8.00

Producentprisindex steg med 3,3 procent i augusti jämfört med juli 2022. På exportmarknaden steg priserna med 2,3 procent och på hemmamarknaden steg de med 4,3 procent. På importmarknaden steg priserna med 1,1 procent. Jämfört med augusti 2021 ökade producentprisindex med 22,0 procent (20,4 procent i juli).

Kort information

  • Högre priser på el på samtliga marknader.
  • Fortsatta prisuppgångar på naturgas i augusti bidrog till stor del att importmarknaden gick upp.
  • Årstakten för konsumtionsvaror inom prisindex för inhemsk tillgång fortsatte att stiga något och var 15,3 procent i augusti (15,2 procent i juli).
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juli 2022–
augusti 2022
augusti 2021–
augusti 2022
Hemmamarknadsprisindex 4,3 22,4
Exportprisindex 2,3 21,1
Importprisindex 1,1 31,7
Producentprisindex 3,3 22,0
Prisindex för inhemsk tillgång 2,6 27,2

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv på hemma-, export- och importmarknaden i augusti. Detta resulterade i positiv månadsförändring för både producentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång under samma period.

Det främsta bidraget till uppgången på hemmamarknaden var högre priser på handel med elektricitet. Priserna steg även inom kemikalier och kemiska produkter, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt elektroniska komponenter och kretskort. En rad andra produktgrupper noterade också prisökningar. Uppgången motverkades av prisnedgångar på sågat och hyvlat trä samt fjärrvärme.

På exportmarknaden kom det största bidraget från högre priser på generering av elektricitet, men även andra organiska baskemikalier bidrog till uppgången. Uppgången motverkades av prisnedgångar på sågat och hyvlat trä, plaster i obearbetad form och järn och stål samt ferrolegeringar.

Generering av elektricitet stod för det främsta bidraget till uppgången på importmarknaden. Prisökningar inom naturgas och läkemedel bidrog också uppåt. Uppgången på importmarknaden motverkades av prisnedgångar på råolja, järn och stål samt ferrolegeringar, plaster i obearbetad form, övriga maskiner, kommunikationsutrustning och livsmedel.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, juli-augusti 2022
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
juli 2022–
augusti 2022
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     ‑0,8
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,5
10 Livsmedel     ‑0,1
16.1 Trä, sågat och hyvlat ‑0,2 ‑0,2  
16.2 Varor av trä, kork, halm, rotting o.d. 0,1    
17.11 Massa   0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1    
20.14 Andra organiska baskemikalier   0,1 ‑0,1
20.16 Plaster i obearbetad form   ‑0,1 ‑0,1
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     0,1
23.6 Varor av betong, cement och gips 0,1    
24 Metaller 0,1    
24.1 Järn och stål samt ferrolegeringar   ‑0,1 ‑0,2
24.2 Rör ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål   ‑0,1  
26.1 Elektroniska komponenter och kretskort 0,1    
26.3 Kommunikationsutrustning     ‑0,1
28 Övriga maskiner     ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 0,1    
35.11A Generering av elektricitet   2,7 1,9
35.14 Handel med elektricitet 4,2    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla ‑0,1    

Förändring i procent mellan juli och augusti olika år
Prisindex i producent- och importled, augusti 2022

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för hemmamarknaden i augusti var 22,4 procent (19,5 procent i juli). Årstakten för exportmarknaden var 21,1 procent under samma period (21,1 procent i juli). För importmarknaden var årstakten i augusti 31,7 procent (32,0 procent i juli).

Årstakten för producentprisindex var 22,0 procent i augusti. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 77,1 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 14,4 procent och för investeringsvaror steg de med 11,2 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,5 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 27,2 procent i augusti. Jämfört med samma period föregående år, steg priserna för energirelaterade varor med 90,7 procent. För konsumtionsvaror steg priserna med 15,3 procent och för investeringsvaror steg de med 9,8 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 15,2 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, augusti 2022

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juli 2022–
augusti 2022
augusti 2021–
augusti 2022
DKK 1,9 ‑2,2
EUR 1,9 ‑2,3
GBP 0,6 ‑3,8
NOK ‑1,4 ‑6,1
USD ‑1,2 ‑15,4

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för september publiceras 2022-10-25 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Chatrine Lundbeck

Telefon
010-479 41 23
E-post
chatrine.lundbeck@scb.se

Lena Sahlin

Telefon
010-479 44 82
E-post
lena.sahlin@scb.se