Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, juli 2021

Rekordhög årstakt för producentprisindex i juli 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-08-26 9.30

Producentprisindex steg med 2,7 procent från juni till juli. På exportmarknaden steg priserna med 2,8 procent och på hemmamarknaden med 2,6 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 1,9 procent. Årstakten för producentprisindex var 13,5 procent i juli (9,6 procent i juni).

Kort information

  • Fortsatt prisökning på samtliga marknader från juni till juli.
  • För hemmamarknaden och producentprisindex noterades högsta uppmätta årstakten på 30 år.
  • Stora prisökningar på trävaror på hemma- och exportmarknaden.
  • Högre el- och metallpriser på samtliga marknader.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juni 2021–
juli 2021
juli 2020–
juli 2021
Hemmamarknadsprisindex 2,6 13,5
Exportprisindex 2,8 13,6
Importprisindex 1,9 8,9
Producentprisindex 2,7 13,5
Prisindex för inhemsk tillgång 2,2 11,1

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för samtliga marknader från juni till juli med prisuppgångar inom ett flertal produktgrupper, däribland metaller, metallvaror och elektricitet. Högre priser på trävaror var också särskilt drivande till uppgången på hemma- och exportmarknaden.

På hemmamarknaden stod handel med elektricitet för det främsta bidraget till uppgången, följt av trä och varor av trä samt metallvaror. Priserna ökade även på metaller, papper och pappersvaror, plastvaror, mejeriprodukter, baskemikalier och elapparatur. Uppgången motverkades till viss del av prisnedgångar på fjärrvärme.

På exportmarknaden stod trä och varor av trä för det främsta bidraget till uppgången. Priserna ökade också på metaller, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, papper och pappersvaror, generering av elektricitet, baskemikalier, övriga maskiner och metallvaror, vilka samtliga bidrog uppåt.

Störst bidrag till uppgången på importmarknaden hade metaller, vars priser ökade från juni till juli. Det var även prisökningar på råolja, generering av elektricitet, baskemikalier, naturgas, läkemedel, datorer och kringutrustning, metallvaror och livsmedel.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, juni–juli 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
juni 2021–
juli 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,2
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,1
10 Livsmedel     0,1
10.51 Mejeriprodukter 0,1    
16 Trä och varor av trä och kork 0,6 0,7  
17 Papper och pappersvaror 0,1 0,3  
20.1 Baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form 0,1 0,2 0,1
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     0,1
22.2 Plastvaror 0,1    
24 Metaller 0,3 0,6 0,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,4 0,1 0,1
26.2 Datorer och kringutrustning     0,1
27 Elapparatur 0,1    
28 Övriga maskiner   0,1  
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,3  
35.11A Generering av elektricitet   0,2 0,1
35.14 Handel med elektricitet 0,8    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla ‑0,1    

Förändring i procent mellan juni och juli olika år
Prisindex i producent- och importled, juli 2021

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var positiv på årsbasis för alla marknader i juli 2021 med rekordnoteringar för hemmamarknaden och producentprisindex sett till de senaste 30 åren. Både för hemmamarknaden och producentprisindex var årstakten 13,5 procent.

För import- och exportmarknaden uppmättes inte rekordnoteringar, men årstakten var ändå högre än föregående månad och beräknades till 8,9 procent respektive 13,6 procent. Under det senaste året har prisutvecklingen varit stark för ett flertal produktgrupper. Särskilt utmärkande är priserna för generering av elektricitet som ökat med 751,7 procent på importmarknaden. Ett annat exempel på samma marknad är naturgas som ökat med 395,6 procent.

För producentprisindex var årstakten för energirelaterade varor 37,9 procent. Jämfört med juli 2020 steg priserna för investeringsvaror och konsumtionsvaror med 1,1 procent och 0,1 procent respektive. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 10,5 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 11,1 procent denna period. Priserna för energirelaterade varor steg med 37,7 procent jämfört med juli 2020. För investeringsvaror var priserna oförändrade och för konsumtionsvaror steg priserna med 1,3 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 7,2 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, juli 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  juni 2021–
juli 2021
juli 2020–
juli 2021
DKK 0,1 3,4
EUR 0,1 3,7
GBP ‑0,8 ‑0,8
NOK 1,2 ‑1,7
USD ‑2,4 9,6

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för augusti publiceras 2021-09-24 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se