Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, maj 2021

Priserna fortsatte att stiga på samtliga marknader i maj 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-24 9.30

Producentprisindex steg med 1,3 procent från april till maj. På exportmarknaden steg priserna med 1,1 procent och på hemmamarknaden med 1,4 procent. Priserna steg även på importmarknaden, med 0,9 procent. Årstakten för producentprisindex var 7,9 procent i maj (5,6 procent i april).

Kort information

  • Prisökningar på samtliga marknader från april till maj.
  • Årstakten överträffade föregående månads toppnotering för hemmamarknaden.
  • Stora prisökningar på trävaror på hemma- och exportmarknaden.
  • Höjda priser på metaller, el och kemikalier på samtliga marknader.
  • För ITPI ökade priserna för insats- och energirelaterade varor, men minskade för konsumtions- och investeringsvaror jämfört med maj 2020.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2021–
maj 2021
maj 2020–
maj 2021
Hemmamarknadsprisindex 1,4 9,9
Exportprisindex 1,1 5,9
Importprisindex 0,9 5,3
Producentprisindex 1,3 7,9
Prisindex för inhemsk tillgång 1,0 7,4

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för samtliga marknader från april till maj med prisuppgångar på framförallt metaller, el och trävaror.

På hemmamarknaden stod prisuppgångar för handel med elektricitet för det främsta bidraget till uppgången. Priserna ökade även på sågat och hyvlat trä, metaller, avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster, kemikalier och kemiska produkter samt för massa, papper och papp. Uppgången motverkades till viss del av säsongsnormala prisnedgångar på fjärrvärme.

På exportmarknaden stod istället högre priser på sågat och hyvlat trä för det främsta bidraget, följt av prisuppgångar på metaller och elektricitet. Priserna ökade även för massa samt kemikalier och kemiska produkter. Uppgången motverkades till viss del av lägre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar.

De främsta bidragen till uppgången på importmarknaden var högre priser på råolja, kemikalier och kemiska produkter samt metaller. Det var även prisökningar på avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster, elektricitet, naturgas och elapparatur. Prisnedgångar på datorer, elektronikvaror och optik motverkade delvis uppgången.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, april–maj 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
april 2021–
maj 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,3
06.2 Naturgas     0,1
16.1 Trä sågat och hyvlat 0,4 0,4  
17.1 Massa papper och papp 0,1    
17.11 Massa   0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 0,1 0,2
24 Metaller 0,2 0,3 0,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik     ‑0,1
27 Elapparatur     0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,1  
35.1 Elektricitet, överförings- och distributionstjänst   0,3 0,1
35.14 Handel med elektricitet 0,5    
35.3 Fjärrvärme ‑0,3    
38 Avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster 0,2   0,1

Förändring i procent mellan april och maj olika år
Prisindex i producent- och importled, maj 2021

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var positiv på årsbasis för alla marknader i maj 2021. Detta kan ställas i relation till föregående års siffror i maj, då respektive årstakt var negativ.

På hemmamarknaden var årstakten 9,9 procent. Detta innebar en ny toppnotering för årstakten på hemmamarknaden. För import- och exportmarknaden var årstakten högre än föregående månad och beräknades till 5,3 respektive 5,9 procent.

För producentprisindex var årstakten 7,9 procent i maj. Energirelaterade varor steg med 33,3 procent jämfört med maj 2020. Priserna för investeringsvaror sjönk med 2,2 procent och för konsumtionsvaror sjönk de med 1,6 procent. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 4,9 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 7,4 procent denna period. Priserna för energirelaterade varor steg med 39,2 procent jämfört med maj 2020. För investeringsvaror och konsumtionsvaror sjönk priserna med 2,6 respektive 1,4 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 3,2 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, maj 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  april 2021–
maj 2021
maj 2020–
maj 2021
DKK 0,3 6,9
EUR 0,2 7,2
GBP 0,3 5,3
NOK ‑1,0 ‑6,6
USD 1,8 16,1

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

I samband med denna publicering har vi börjat använda 2020=100 som referensperiod i statistiknyheten, nyckeltal, tabeller och diagram. Detta innebär att tidigare publicerade indextal och förändringstal kan avvika med hänvisning till annan referensperiod.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för juni publiceras 2021-07-23 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se