Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, november 2017:

Uppgång för producent- och importpriserna i november

Statistiknyhet från SCB 2017-12-22 9.30

Producentpriserna totalt steg med 1,5 procent mellan oktober och november 2017. Under samma period steg priserna med 2,0 procent på både exportmarknaden och importmarknaden, samt med 1,0 procent på hemmamarknaden.

Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, steg med 1,5 procent från oktober till november.

Utvecklingen den senaste månaden

Det främsta bidraget till uppgången på hemmamarknaden berodde på högre priser på elektricitet och elnätstjänster, som ökade med 2,0 procent respektive 4,0 procent.
På exportmarknaden bidrog främst högre priser på metaller samt massa, papper och papp till månadsförändringen, där metallpriserna steg med 2,9 procent och priserna på massa, papper och papp steg med 2,1 procent. Utvecklingen den senaste månaden på importmarknaden förklaras främst av högre priser på råolja som ökade med 11,9 procent.

Utvecklingen det senaste året

Producentpriserna totalt, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med exportpriserna, har under det senaste året stigit med 2,7 procent. Förra månaden var årstakten 2,5 procent.
På importmarknaden har priserna stigit med 3,5 procent, på exportmarknaden med 2,0 procent och på hemmamarknaden med 3,4 procent under samma period. Priserna för inhemsk tillgång har stigit med 3,5 procent det senaste året.

Totalt: B-E*IndexFörändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
 November 17,
2005=100
Oktober 17–
November 17
November 16–
November 17
Producentprisindex
119,9 1,5 2,7
Tillverkningsindustri
126,1 0,7 3,5
Hemmamarknadsprisindex
125,7 1,0 3,4
El, gas och fjärrvärme
125,6 3,4 ‑3,3
Elektricitet
100,6 4,1 ‑13,1
Exportprisindex
114,5 2,0 2,0
Importprisindex
113,6 2,0 3,5
Prisindex för inhemsk tillgång
119,6 1,5 3,5
Konsumtionsvaror
122,6 0,2 1,0
Investeringsvaror
105,9 0,4 ‑0,3
Insatsvaror
126,6 1,0 4,3
Energirelaterade varor**
126,3 7,1 10,0

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering. ** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Växelkursförändringar från oktober till november

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor försvagades den svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 2,6 procent, mot den norska kronan med 0,9 procent samt mot euron och den danska kronan med 0,5 procent. Däremot stärktes den svenska kronan mot det engelska pundet med 0,1 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2007Största bidrag i procentenheter
till total förändring,
oktober–november
  Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
prisindex
Import-
prisindex
06.1
Råolja
    0,9
17.1
Massa, papper och papp
  0,2  
20
Kemikalier och kemiska produkter
0,1 0,1 0,1
24
Metaller
0,1 0,3 0,1
25
Metallvaror utan maskiner och apparater
0,1    
27
Elapparatur
  0,1  
29
Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
  0,1  
35.11
Elektricitet
0,2 0,1 0,1
35.13
Distributionstjänster avseende elektricitet
0,2    
35.3
Fjärrvärme
0,1    

Ny produktindelning

Prisindex i producent- och importled redovisas enligt både SPIN 2007 och SPIN 2015 i Statistikdatabasen. Båda produktnomenklaturerna kommer att finnas tillgängliga under 2017 och 2018. Från 2019 redovisas index enbart enligt SPIN 2015. Användare av statistiken rekommenderas att gå över till SPIN 2015 när den finns tillgänglig.

Skillnaderna mellan nomenklaturerna är små, och de flesta förändringar sker inom huvudgruppsnivåerna inom avdelningarna A-E. För mer information om de båda nomenklaturerna se

Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN)

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för december publiceras 2018-01-25 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Ellen Khan

Telefon
010-479 41 52
E-post
ellen.khan@scb.se

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se