Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, november 2020

Fortsatt låga export- och importpriser i november 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-12-22 9.30

Producentprisindex steg med 0,2 procent från oktober till november 2020. På hemmamarknaden steg priserna med 0,8 procent. På importmarknaden var priserna i genomsnitt oförändrade och på exportmarknaden sjönk de med 0,6 procent. Årstakten för Producentprisindex var -4,4 procent i november 2020 (-4,2 procent i oktober).

Kort information

  • Högre importpris på råolja.
  • Priserna på elektricitet sjönk på hemmamarknaden och importmarknaden.
  • Fortsatt låga priser på samtliga marknader jämfört med föregående år.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  oktober 2020–
november 2020
november 2019–
november 2020
Producentprisindex 0,2 ‑4,4
Hemmamarknadsprisindex 0,8 ‑2,3
Exportprisindex ‑0,6 ‑6,5
Importprisindex 0,0 ‑7,6
Prisindex för inhemsk tillgång 0,5 ‑5,1

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Från oktober till november ökade priserna på hemmamarknaden. Priserna på exportmarknaden sjönk medan de var oförändrade på importmarknaden.

Hemmamarknaden påverkades främst av säsongsnormala prisuppgångar på fjärrvärme men också av högre priser på distributionstjänster avseende elektricitet. Uppgången dämpades något av lägre priser på elektricitet.

Nedgången på exportmarknaden förklarades främst av lägre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar, övriga maskiner, kemikalier och kemiska produkter samt massa, papper och papp. Högre priser på sågat och hyvlat trä motverkade till viss del nedgången.

Priserna på importmarknaden var i genomsnitt oförädrade mellan oktober och november, men olika produktgrupper drog åt olika håll. Högre priser på råolja, men också på datorer och kringutrustning samt kemikalier och kemiska produkter, bidrog uppåt. Detta jämnades ut av prisnedgångar på bland annat kommunikationsutrustning, elektricitet, övriga maskiner och motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, oktober 2020–november 2020
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
oktober 2020–
november 2020
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 0,1    
16.1 Trä, sågat och hyvlat   0,1  
17.1 Massa, papper och papp   ‑0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter   ‑0,1 0,1
26.2 Datorer och kringutrustning     0,1
26.3 Kommunikationsutrustning     ‑0,1
27 Elapparatur     ‑0,1
28 Övriga maskiner   ‑0,1 ‑0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   ‑0,2 ‑0,1
35.11 Elektricitet ‑0,1   ‑0,1
35.13 Distributionstjänster avseende elektricitet 0,2    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla 0,5    

Förändring i procent mellan oktober och november olika år
Prisindex i producent- och importled, november 2020

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader på årsbasis. Årsförändringen för hemmamarknaden var -2,3 procent. För import- och exportmarknaden var den -7,6 respektive -6,5 procent.

För producentprisindex var årstakten -4,4 procent i november. Till den negativa årstakten bidrog lägre priser på energirelaterade varor, som sjönk med 20,8 procent jämfört med november 2019. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var -1,7 procent. Priserna för investeringsvaror sjönk med 2,2 procent och konsumtionsvarorna sjönk med 0,4 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var -5,1 procent i november. Priserna för energirelaterade varor sjönk med 23,5 procent jämfört med samma period föregående år. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var -1,3 procent. För investeringsvaror och konsumtionsvaror sjönk priserna med 1,2 procent respektive 0,2 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, november 2020

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  oktober 2020–
november 2020
november 2019–
november 2020
DKK 1,0 3,2
EUR 1,0 3,6
GBP ‑0,1 8,6
NOK 0,6 10,2
USD 2,4 9,5

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för december publiceras 2021-01-26 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se