Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, oktober 2020

Högre priser på export- och importmarknaden men lägre på hemmamarknaden i oktober 2020

Statistiknyhet från SCB 2020-11-26 9.30

Producentprisindex steg med 0,4 procent från september till oktober 2020. På exportmarknaden steg priserna med 1,1 procent samtidigt som de på hemmamarknaden sjönk med 0,3 procent. På importmarknaden steg priserna med 1,3 procent. Årstakten för Producentprisindex var -4,2 procent i oktober 2020, vilket är oförändrat sedan september.

Kort information

  • Prisökningar för flertalet varor och tjänster på exportmarknaden och importmarknaden från september till oktober
  • Priserna på elektricitet sjönk på hemmamarknaden och exportmarknaden i oktober
  • Fortsatt låga priser på samtliga marknader jämfört med föregående år
Förändringstal
Totalt: B–E*Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
 september 2020–
oktober 2020
oktober 2019–
oktober 2020
Producentprisindex 0,4 ‑4,2
Hemmamarknadsprisindex ‑0,3 ‑2,2
Exportprisindex 1,1 ‑6,0
Importprisindex 1,3 ‑7,3
Prisindex för inhemsk tillgång 0,6 ‑4,9

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Från september till oktober ökade priserna på export- och importmarknaden men sjönk på hemmamarknaden. Trots prisnedgångar på hemmamarknaden steg både producentprisindex och prisindex för inhemsk tillgång.

Hemmamarknaden påverkades främst av prisnedgångar på elektricitet. Efter uppgångar i såväl augusti som september föll elpriserna i oktober. Detta motverkades till viss del av säsongsnormala prisuppgångar på fjärrvärme samt högre priser på hållbarhetsbehandlat kött, köttprodukter och mejeriprodukter.

Uppgången på exportmarknaden förklarades främst av högre priser på motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar samt övriga maskiner. Priserna gick även upp för metaller, elapparatur samt sågat och hyvlat trä. Uppgången dämpades av att priserna på elektricitet föll även på exportmarknaden, efter prisuppgångar i augusti och september.

På importmarknaden var det främst prisuppgångar inom gruppen motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar som bidrog till den positiva månadsförändringen. Högre priser för metaller, kemikalier och kemiska produkter, råolja, elapparatur och övriga maskiner bidrog också uppåt. Prisutvecklingen för kommunikationsutrustning och datorer inklusive kringutrustning, vilka ingår i samma huvudgrupp, gick i motsatt riktning. Priserna ökade för kommunikationsutrustning medan de minskade för datorer och kringutrustning. Priserna gick även ned för läkemedel och andra farmaceutiska produkter.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, september 2020–oktober 2020
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
september 2020–
oktober 2020
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,1
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,1
10 Livsmedel     0,1
10.1 Hållbarhetsbehandlat kött och köttprodukter 0,1    
10.51 Mejeriprodukter 0,1    
16.1 Trä, sågat och hyvlat   0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter     0,1
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     ‑0,1
24 Metaller   0,2 0,1
26.2 Datorer och kringutrustning     ‑0,1
26.3 Kommunikationsutrustning     0,1
27 Elapparatur   0,1 0,1
28 Övriga maskiner   0,2 0,1
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar   0,3 0,3
35.11 Elektricitet ‑0,9 ‑0,3  
35.30 Försörjningstjänster avseende värme och kyla 0,3    

Förändring i procent mellan september och oktober olika år
Namnlös

Utvecklingen det senaste året

Prisutvecklingen var negativ för samtliga marknader på årsbasis. Årsförändringen för hemmamarknaden var -2,2 procent. För import- och exportmarknaden var den -7,3 respektive -6,0 procent.

För producentprisindex var årstakten -4,2 procent i oktober. Till den negativa årstakten bidrog lägre priser på energirelaterade varor som sjönk med 20,3 procent jämfört med oktober 2019. Årstakten för producentprisindex exklusive energirelaterade varor var -1,6 procent. Priserna för investeringsvaror sjönk med 1,6 procent, medan konsumtionsvarorna ökade med 0,2 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var -4,9 procent i oktober. Priserna för energirelaterade varor sjönk med 24,3 procent jämfört med samma period föregående år. För investeringsvaror sjönk priserna med 0,7 procent, medan konsumtionsvarorna ökade med 0,4 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var -1,1 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Namnlös

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  september 2020–
oktober 2020
oktober 2019–
oktober 2020
DKK ‑1,4 2,2
EUR ‑1,4 2,5
GBP 0,8 6,2
NOK 2,6 12,2
USD ‑3,5 7,9

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2020-12-22 klockan 9.30. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Beatrice Ljung

Telefon
010-479 40 16
E-post
beatrice.ljung@scb.se

Carl-Magnus Jaensson

Telefon
010-479 41 43
E-post
carl-magnus.jaensson@scb.se