Till innehåll på sidan

Prisindex i producent- och importled, oktober 2021

Högsta årstakten på 28 år för importprisindex i oktober 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-11-25 9.30

Producentprisindex steg med 0,1 procent från september till oktober. På exportmarknaden steg priserna med 0,2 procent och på importmarknaden med 2,6 procent. Priserna på hemmamarknaden var oförändrade. Årstakten för producentprisindex var 16,8 procent i oktober (17,2 procent i september).

Kort information

  • Prisuppgångar på samtliga marknader för metaller och kemikalier.
  • Första prisnedgången på trävaror på hemmamarknaden sedan juni 2020.
  • Högre priser på naturgas och råolja bidrog till uppgången på importmarknaden.
  • Högsta årstakten sedan oktober 1993 för importprisindex.
Förändringstal
Totalt: B–E* Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  september 2021–
oktober 2021
oktober 2020–
oktober 2021
Hemmamarknadsprisindex 0,0 16,8
Exportprisindex 0,2 17,1
Importprisindex 2,6 17,5
Producentprisindex 0,1 16,8
Prisindex för inhemsk tillgång 1,2 17,1

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.

Utvecklingen den senaste månaden

Månadsförändringen var positiv för export och importmarknaden från september till oktober, men oförändrad på hemmamarknaden.

Högre priser för fjärrvärme och metallvaror stod för de största positiva bidragen på hemmamarknaden. Även högre priser på kemikalier och kemiska produkter, metaller samt avfall och insamlingstjänster avseende avfall bidrog uppåt. Uppgången motverkades av lägre priser på sågat och hyvlat trä och på handel med elektricitet.

På exportmarknaden stod högre priser på metaller för det största bidraget till uppgången. Även högre priser på papper och papp, kemikalier och kemiska produkter samt möbler bidrog till uppgången. Uppgången motverkades främst av lägre priser på elektricitet samt för sågat och hyvlat trä.

På importmarknaden stod råolja för det främsta bidraget till uppgången, följt av kemikalier och kemiska produkter samt naturgas. Det var även prisökningar på livsmedel, läkemedel, datorer och kringutrustning samt på avfall och insamlingstjänster avseende avfall. Uppgången motverkades främst av lägre priser på elektricitet.

Största bidrag i procentenheter till total förändring, september–oktober 2021
  Produktgrupp enligt SPIN 2015 Största bidrag
i procentenheter
till total förändring,
september 2021–
oktober 2021
    Hemma-
marknads-
prisindex
Export-
pris-
index
Import-
pris-
index
06.1 Råolja     0,8
06.2 Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform     0,3
10 Livsmedel     0,1
16.1 Trä, sågat och hyvlat ‑0,3 ‑0,4  
17.12 Papper och papp   0,1  
20 Kemikalier och kemiska produkter 0,1 0,1 0,4
21.2 Läkemedel; andra farmaceutiska produkter     0,1
24 Metaller 0,1 0,3 0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 0,2    
26.2 Datorer och kringutrustning     0,1
31 Möbler   0,1  
35.11A Generering av elektricitet   ‑0,9 ‑0,1
35.14 Handel med elektricitet ‑1,1    
35.3 Försörjningstjänster avseende värme och kyla 0,2    
38.1 Avfall; insamlingstjänster avseende avfall 0,1   0,1

Förändring i procent mellan september och oktober olika år
Prisindex i producent- och importled, oktober 2021

Utvecklingen det senaste året

Årstakten för exportmarknaden var 17,1 procent i oktober (18,1 procent i september). För hemma- och importmarknaden var årstakten högre än föregående månad och beräknades till 16,8 respektive 17,5 procent. För importmarknaden var det den högsta årstakten på 28 år.

För producentprisindex var årstakten 16,8 procent. Jämfört med oktober 2020 steg priserna för energirelaterade varor med 45,1 procent, för investeringsvaror med 3,3 procent och för konsumtionsvaror med 2,1 procent. Årstakten för Producentprisindex exklusive energirelaterade varor var 13,1 procent.

Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång var 17,1 procent denna period. Priserna för energirelaterade varor steg med 57,4 procent jämfört med oktober 2020. För investeringsvaror steg priserna med 2,9 procent och för konsumtionsvaror steg priserna med 3,1 procent. Årstakten för prisindex för inhemsk tillgång exklusive energirelaterade varor var 11,1 procent.

Förändring i procent, jämfört med motsvarande månad föregående år
Prisindex i producent- och importled, oktober 2021

Valutautveckling

En förstärkning eller försvagning av kronan sänker respektive höjer export- och importpriserna mätt i svenska kronor. Priserna i producent- och importled räknas om från utländska valutor till svenska kronor enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor.

Svenska kronans utveckling mot de vanligaste handelsvalutorna
Valuta Förändring,
procent
(månadstakt)
Förändring,
procent
(årstakt)
  september 2021–
oktober 2021
oktober 2020–
oktober 2021
DKK 0,6 2,6
EUR 0,6 2,7
GBP 1,3 ‑4,2
NOK ‑2,1 ‑5,0
USD 0,6 3,1

Ett positivt tal betyder att den svenska kronan har stärkts mot valutan.

Definitioner och förklaringar

Handel med elektricitet hette tidigare elektricitet men har bytt beteckning för att överensstämma med innehållet och klassifikationen.

Hemmamarknadsprisindex (HMPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning i Sverige.

Exportprisindex (EXPI): Prisutvecklingen för svenska producenters produktion i Sverige som finns till försäljning utanför Sverige, både inom och utanför EU.

Importprisindex (IMPI): Prisutvecklingen för import/införsel till Sverige av produkter som finns till försäljning i Sverige.

Producentprisindex (PPI): Prisutvecklingen för svenska producenters totala försäljning som fås genom att kombinera hemmamarknad och exportmarknad.

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI): Prisutvecklingen för produkter som finns till försäljning inom Sverige som fås genom att kombinera hemmamarknad och importmarknad.

Nästa publiceringstillfälle

Prisindex i producent- och importled för november publiceras 2021-12-22 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Maria Bäckström

Telefon
010-479 45 35
E-post
maria.backstrom@scb.se

Jörgen Fagerlund

Telefon
010-479 43 91
E-post
jorgen.fagerlund@scb.se