Till innehåll på sidan

Ändringar i PPI från 2020

Nedan beskrivs större ändringar i framtagningen av Prisindex i producent- och importled (PPI) från 2020.

Ändrad indexberäkning i Producentprisindex för tjänster (TPI)

Från och med det första kvartalet 2020 ändras beräkningsmetoden på den mest elementära nivån i Producentprisindex för tjänster. Ändringen innebär att priserna kommer att sammanvägas aritmetisk istället för geometriskt. Ändringen görs efter en diskussion i nämnden för KPI och en bedömning är att effekten på PPI för tjänster är relativt liten. Från det första kvartalet 2020 är beräkningarna för alla prisindex inom PPI enhetlig.

Mer detaljerade vikter publiceras

Från och med index för januari 2020 kommer detaljeringsgraden gällande redovisning av viktandelar i PPI att utökas. Viktandelar för samtliga publicerade produktgrupper kommer att redovisas med två decimaler för alla marknader. Viktandelarna kommer att publiceras i Statistikdatabasen under SPIN 2015, år.

Bränslepriser

Från och med index avseende januari 2021 kommer SCB inte längre att ta fram uppdraget ”Bränsleprisrapport” som bland annat innehåller medelpriser inklusive och exklusive skatt för Diesel MK1 och Eldningsolja. Rapporten kommer att levereras till befintliga kunder under 2020.