Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, april 2020

Coronaeffekt bakom minskning av nyregistrerade bilar med knappt 37 procent i april

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-05-05 9.30

Under april 2020 nyregistrerades 19 831 personbilar. Det är en minskning med 36,9 procent jämfört med april föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, April 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i april 22,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,8 procentenheter jämfört med april föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 27,4 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,7 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 157 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 3 326 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 6,6 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 173 under april. Det är en minskning med 37,3 procent jämfört med april året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 640, en minskning med 38,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 533. Det var en minskning med 31,7 procent jämfört med april 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–april 2020

Mellan januari-april 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,5 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 20 657. Det är en minskning med 48,0 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – april 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - april
2020
januari- april
2019
Förändring
i procent
Personbilar 88 634 107 430 ‑17
därav bensin 33 084 47 376 ‑30
därav diesel 20 657 39 691 ‑48
därav el 6 763 5 489 23
därav elhybrider 10 605 6 667 59
därav laddhybrider 16 126 7 480 116
därav etanol 24 44 ‑45
därav gas 1 375 683 101

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -april
2020
januari-april
2019
Förändring
i procent
Personbilar 88 645 107 436 ‑17,5
därav husbilar 1 037 1 217 ‑14,8
Lätta lastbilar 9 308 14 775 ‑37,0
Tunga lastbilar 2 203 2 640 ‑16,6
Bussar 297 277 7,2
Släpvagnar 14 821 14 692 0,9
därav husvagnar 1 189 1 123 5,9
Traktorer 2 958 3 063 ‑3,4
MC 4 731 4 571 3,5
Mopeder klass 1 4 622 3 719 24,3
Snöskotrar 3 799 5 207 ‑27,0
Terränghjulingar 1 113 1 389 ‑19,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för maj publiceras den 2 juni 2020 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se