Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, augusti 2018

Nya bilar minskade med 17,9 procent i augusti

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2018-09-04 9.30

Under augusti månad 2018 nyregistrerades 25 765 personbilar, en minskning med 17,9 procent jämfört med augusti månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2018
Fordonsstatistik, augusti 2018

Den 1 juli infördes det nya Bonus-malussystemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i augusti drygt 11 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som Bonus-malussystemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Detta medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 47 procent under augusti månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 880 av årsmodeller från 2016–2018 och 885 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 134 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 1 369 fordon.

67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 34 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Bonus-malussystemet omfattar lätta, men inte tunga, lastbilar vilket är synbart i antalet nyregistrerade lastbilar. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 535 under augusti, vilket är en minskning med 51,0 procent jämfört med augusti året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 1 931, en minskning med 57,8 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 604, en ökning med 0,7 procent jämfört med augusti 2017.

Nyregistreringar januari – augusti 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 5,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 106 452, en minskning med 18,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 13,3 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 10,0 procent under samma period 2017.

Nyregistrering av fordon under januari–augusti 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag

Januari–augusti
2018
Januari–augusti
2017
Förändring
i procent
Personbilar
271 750 258 409 5,2
därav bensin
129 170 101 887 26,8
därav diesel
106 452 130 531 ‑18,4
därav el
3 369 2 925 15,2
därav elhybrider
14 315 11 797 21,3
därav laddhybrider
14 822 8 514 74,1
därav etanol/etanol flexifuel
888 728 22,0
därav gas/gas bi-fuel
2 718 1 991 36,5
 
     
Husbilar (delmängd av personbilar)
7 268 6 134 18,5
Lastbilar
49 886 41 197 21,1
Bussar
616 1 021 ‑39,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
36 413 40 349 ‑9,8
Husvagnar
3 248 3 598 ‑9,7
Traktorer
5 565 5 279 5,4
MC
10 610 9 916 7,0
Mopeder klass 1
7 910 11 261 ‑29,8
Snöskotrar
4 864 4 553 6,8
Terränghjulingar
2 850 3 294 ‑13,5

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2018 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för september publiceras den 2 oktober 2018 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se