Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, augusti 2019

Nyregistrerade bilar ökade med drygt 18 procent i augusti

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2019-09-03 9.30

Under augusti månad 2019 nyregistrerades 30 493 personbilar, en ökning med 18,4 procent jämfört med augusti månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2019

Fordonsstatistik, augusti 2019

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i augusti 11,6 procent. Dieselbilar uppgick till 28,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1,2 procent jämfört med augusti föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 29 624 av årsmodell 2017 eller senare och 869 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 952 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 6 541 fordon.

Drygt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 6 446 under augusti, vilket är en ökning med 154 procent jämfört med augusti året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 6 064, en ökning med 214 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 382, en minskning med knappt 37 procent jämfört med augusti 2018.

Nyregistreringar januari - augusti 2019

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 78 213, en minskning med 26,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,8 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,3 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av personbilar under 2019 fördelade på drivmedel
Personbilar, fördelade på drivmedeljanuari–augusti
2019
januari–augusti
2018
Förändring
i procent
Personbilar 229 249 271 750 ‑15,6
därav bensin 105 646 129 170 ‑18,2
därav diesel 78 213 106 452 ‑26,5
därav el 10 490 3 369 211,4
därav elhybrider 17 704 14 314 23,7
därav laddhybrider 13 858 14 823 ‑6,5
därav etanol 276 888 ‑68,9
därav gas 3 044 2 718 12

Nyregistrering av fordon under 2019 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari–augusti
2019
januari–augusti
2018
Förändring
i procent
Personbilar 229 249 271 750 ‑15,6
därav husbilar 3 712 7 268 ‑48,9
Lastbilar 38 192 49 886 ‑23,4
Bussar 1 131 616 83,6
Släpvagnar 37 698 39 661 ‑4,9
därav husvagnar 3 067 3 248 ‑5,6
Traktorer 6 793 5 565 22,1
MC 10 682 10 610 0,7
Mopeder klass 1 12 282 7 910 55,3
Snöskotrar 5 381 4 864 10,6
Terränghjulingar 3 122 2 850 9,5

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för september publiceras 2 oktober 2019 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se