Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, januari 2020

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 16 procent i januari

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-02-04 9.30

Under januari 2020 nyregistrerades 17 790 personbilar. Det är en minskning med 15,8 procent jämfört med januari föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, januari 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i januari 31,6 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 21,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 16,8 procentenheter jämfört med januari föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 32,8 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 19,8 procent under samma period 2019. De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 568 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 5 778 fordon. Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år jämfört med samma period föregående år har exporten minskat med 11,5 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 359 under januari, vilket är en minskning med 31,5 procent jämfört med januari året före. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 1 814, en minskning med 37,9 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 545. Det var en ökning med 4,4 procent jämfört med januari 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistrering av fordon under januari 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari
2020
januari
2019
Förändring
i procent
Personbilar 17 790 21 117 ‑15,8
därav bensin 6 557 8 828 ‑25,7
därav diesel 3 840 8 113 ‑52,7
därav el 1 269 1 103 15,0
därav elhybrider 1 562 1 374 13,7
därav laddhybrider 4 113 1 577 160,8
därav etanol 5 17 ‑70,6
därav gas 443 104 326,0

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari
2020
januari
2019
Förändring
i procent
Personbilar 17 790 21 117 ‑15,8
därav husbilar 55 63 ‑12,7
Lätta lastbilar 1 814 2 920 ‑37,9
Tunga lastbilar 545 522 4,4
Bussar 42 68 ‑38,2
Släpvagnar 2 137 2 330 ‑8,3
därav husvagnar 72 37 94,6
Traktorer 651 658 ‑1,1
MC 435 321 35,5
Mopeder klass 1 648 339 91,2
Snöskotrar 1 618 2 557 ‑36,7
Terränghjulingar 227 334 ‑32,0

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för februari publiceras den 4 mars 2020 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se