Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, juli 2018:

Nybilsregistreringarna i juli minskade, som förväntat, med 47,3 procent

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2018-08-02 9.30

Under juli månad 2018 nyregistrerades 13 798 personbilar, en minskning med 47,3 procent jämfört med juli månad föregående år. Den stora minskningen är en konsekvens av ett rekordhögt antal nyregistreringar i juni. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2018
Fordonsstatistik, juli 2018

Den 1 juli infördes det nya Bonus-malussystemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Denna första månad med det nya systemet går det att se att andelen personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 27 procent av nyregistreringarna i juli. Denna andel låg under första halvåret på i genomsnitt 12 procent. Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i juli drygt 19 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade bensin- och dieselbilar som Bonus-malussystemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Detta medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 38 respektive 75 procent under juli månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 12 813 av årsmodeller från 2016–2018 och 985 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 23 723 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 9 925 fordon.

62 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 25 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Bonus-malussystemet omfattar lätta, men inte tunga, lastbilar vilket är synbart i antalet nyregistrerade lastbilar. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 1 368 under juli, vilket är en minskning med 56,4 procent jämfört med juli året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 935, en minskning med 65,6 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 433, en ökning med 1,6 procent jämfört med juli 2017.

Nyregistreringar januari–juli 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 98 715, en minskning med 14,8 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 12,6 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,5 procent under samma period 2017.

Nyregistrering av fordon under januari–juli 2018 fördelade på fordonsslag
FordonsslagJanuari–juli
2018
Januari–juli
2017
Förändring
i procent
Personbilar
245 985 227 036 8,3
därav bensin
116 282 89 437 30,0
därav diesel
98 715 115 913 ‑14,8
därav el
2 804 2 512 11,6
därav elhybrider
12 617 10 106 24,8
därav laddhybrider
12 834 6 953 84,6
därav etanol/etanol flexifuel
504 563 ‑10,5
därav gas/gas bi-fuel
2 214 1 523 45,4
 
     
Husbilar (delmängd av personbilar)
7 037 5 399 30,3
Lastbilar
47 351 36 019 31,5
Bussar
433 522 ‑17,0
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
31 607 35 260 ‑10,4
Husvagnar
2 921 3 276 ‑10,8
Traktorer
4 826 4 612 4,6
MC
9 575 8 924 7,3
Mopeder klass 1
6 343 9 605 ‑34,0
Snöskotrar
4 835 4 480 7,9
Terränghjulingar
2 505 2 919 ‑14,2

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2018 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida eller hos SCB.

Trafikanalys

SCB

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Nyregistreringar för augusti publiceras 4 september klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Mats Wiklund

Telefon
010-414 42 32
E-post
mats.wiklund@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se