Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, juli 2020

Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med drygt 4 procent i juli

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-08-04 9.30

Under juli 2020 nyregistrerades 23 804 personbilar. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juli föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, juli 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juli 27,9 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8,4 procentenheter jämfört med juli föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,5 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,0 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 21 562 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 2 242 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 12,6 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 135 under juli. Det är en minskning med 24,7 procent jämfört med juli året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 1 807, en minskning med 30,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 328. Det är en ökning med 36,7 procent jämfört med juli 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–juli 2020

Mellan januari-juli 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 21,8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 35 811. Det är en minskning med 48,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – juli 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - juli
2020
januari- juli
2019
Förändring
i procent
Personbilar 155 406 198 756 ‑21,8
därav bensin 59 675 90 855 ‑34,3
därav diesel 35 811 69 425 ‑48,4
därav el 10 617 9 519 11,5
därav elhybrider 18 668 14 591 27,9
därav laddhybrider 28 827 12 190 136,5
därav etanol 40 69 ‑42,0
därav gas 1 750 2 091 ‑16,3

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -juli
2020
januari-juli
2019
Förändring
i procent
Personbilar 155 406 198 756 ‑21,8
därav husbilar 2 992 3 156 ‑5,2
Lätta lastbilar 15 819 26 626 ‑40,6
Tunga lastbilar 3 507 5 120 ‑31,5
Bussar 862 988 ‑12,8
Släpvagnar 36 091 32 922 9,6
därav husvagnar 2 869 2 731 5,1
Traktorer 6 235 5 910 5,5
MC 10 188 9 570 6,5
Mopeder klass 1 11 780 10 358 13,7
Snöskotrar 3 954 5 327 ‑25,8
Terränghjulingar 2 228 2 802 ‑20,5

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för augusti publiceras den 2 september 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se