Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, juni 2020

Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar med drygt 21 procent i juni

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-07-02 9.30

Under juni 2020 nyregistrerades 26 058 personbilar. Det är en minskning med 21,3 procent jämfört med juni föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Minskningen mattades något pga. att det var tre fler registreringsdagar i juni 2020 jämfört med juni föregående år.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, juni 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juni 24,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 24,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8,3 procentenheter jämfört med juni föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,2 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,2 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonusmalus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 22 853 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 3 205 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 8,1 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 941 under juni. Det är en minskning med 51,4 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 437, en minskning med 48,1 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 504. Det är en minskning med 62,9 procent jämfört med juni 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–juni 2020

Mellan januari-juni 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 24,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 30 788. Det är en minskning med 50,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – juni 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - juni
2020
januari- juni
2019
Förändring
i procent
Personbilar 131 602 173 805 ‑24
därav bensin 50 706 78 632 ‑36
därav diesel 30 788 62 072 ‑50
därav el 9 310 8 436 10
därav elhybrider 15 677 11 963 31
därav laddhybrider 23 413 10 883 115
därav etanol 33 65 ‑49
därav gas 1 660 1 740 ‑5

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -juni
2020
januari-juni
2019
Förändring
i procent
Personbilar 131 602 173 805 ‑24,3
därav husbilar 2 295 2 606 ‑11,9
Lätta lastbilar 14 012 24 032 ‑41,7
Tunga lastbilar 3 179 4 880 ‑34,9
Bussar 766 888 ‑13,7
Släpvagnar 29 555 27 217 8,6
därav husvagnar 2 311 2 214 4,4
Traktorer 5 113 5 009 2,1
MC 8 511 8 112 4,9
Mopeder klass 1 9 472 8 253 14,8
Snöskotrar 3 921 5 294 ‑25,9
Terränghjulingar 1 886 2 388 ‑21,0

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för juli publiceras den 4 augusti 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för Uppdragstjänster

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se