Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, maj 2019

Nyregistrerade bilar minskade med 15,7 procent i maj

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2019-06-04 9.30

Under maj månad 2019 nyregistrerades 33 250 personbilar, en minskning med 15,7 procent jämfört med maj månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2019
Nyregistreringar

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i maj knappt 10 procent. Dieselbilar uppgick till 35,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,9 procent jämfört med maj föregående år. Det Bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 189 av årsmodell 2017 eller senare och 1 061 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 28 910 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 340 fordon.

Drygt 66 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 22 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 444 under maj, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med maj året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 561, en minskning med 32,4 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 883, en ökning med 22,3 procent jämfört med maj 2018.

Nyregistreringar januari - maj 2019

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 14,5 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 51 364, en minskning med 22,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 18,8 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 12,9 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av personbilar under 2019 fördelade på drivmedel
Personbilar, fördelade på drivmedel januari–maj
2019
januari–maj
2018
Förändring
i procent
Personbilar 140 686 164 634 ‑14,5
därav bensin 62 916 77 114 ‑18,4
därav diesel 51 364 66 259 ‑22,5
därav el 6 744 1 934 248,7
därav elhybrider 9 329 8 831 5,6
därav laddhybrider 9 135 8 544 6,9
därav etanol 59 344 ‑82,8
därav gas 1 130 1 596 ‑29,2

Nyregistrering av fordon under 2019 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari–maj
2019
januari–maj
2018
Förändring
i procent
Personbilar 140 686 164 634 ‑14,5
därav husbilar 1 985 3 392 ‑41,5
Lastbilar 22 859 28 325 ‑19,3
Bussar 431 283 52,3
Släpvagnar 21 408 21 799 ‑1,8
därav husvagnar 1 696 1 875 ‑9,5
Traktorer 4 078 3 221 26,6
MC 6 674 6 651 0,3
Mopeder klass 1 6 241 3 394 83,9
Snöskotrar 5 266 4 817 9,3
Terränghjulingar 1 935 1 683 14,97326

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för juni publiceras 2 juli 2019 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se