Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, Mars 2020

Antalet nyregistrerade bilar minskade med 8 procent i mars

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-04-02 9.30

Under mars 2020 nyregistrerades 28 535 personbilar. Det är en minskning med 8,2 procent jämfört med mars föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Fordonsstatistik, Mars 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i mars 27,8 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar och laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km, samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 11,7 procentenheter jämfört med mars föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,7 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 13,6 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 28 132 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 403 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 7,7 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 392 under mars. Det är en minskning med 32,8 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 774, en minskning med 35,5 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 618. Det var en minskning med 17,5 procent jämfört med mars 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–mars 2020

Mellan januari-mars 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 16 034. Det är en minskning med 42,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – mars 2020
Personbilar, fördelade på drivmedeljanuari-mars
2020
januari-mars
2019
Förändring
i procent
Personbilar 68 814 75 985 ‑9,4
därav bensin 25 142 33 481 ‑24,9
därav diesel 16 034 27 710 ‑42,1
därav el 5 714 4 112 39,0
därav elhybrider 7 876 4 472 76,1
därav laddhybrider 12 893 5 769 123,5
därav etanol 19 37 ‑48,6
därav gas 1 128 402 180,6

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslagjanuari-mars
2020
januari-mars
2019
Förändring
i procent
Personbilar 68 814 75 985 ‑9,4
därav husbilar 522 523 ‑0,2
Lätta lastbilar 6 668 10 497 ‑36,5
Tunga lastbilar 1 670 1 860 ‑10,2
Bussar 154 203 ‑24,1
Släpvagnar 8 686 8 716 ‑0,3
därav husvagnar 568 455 24,8
Traktorer 1 983 2 175 ‑8,8
MC 2 721 2 396 13,6
Mopeder klass 1 2 675 1 838 45,5
Snöskotrar 3 473 4 807 ‑27,8
Terränghjulingar 689 985 ‑30,1

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för april publiceras den 5 maj 2020 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se