Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, oktober 2019

Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 26 procent i oktober

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2019-11-04 9.30

Under oktober 2019 nyregistrerades 30 493 personbilar. Det är en ökning med 26,4 procent jämfört med oktober föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2019

Diagram: Nyregistreringar fordon

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i oktober 12,8 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 29,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,5 procent jämfört med oktober föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Fler personbilar avregistrerades än nyregistrerades

Av de nyregistrerade bilarna var 29 804 av årsmodell 2017 eller senare och 689 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 30 892 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 399 fordon.
Drygt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 669 under oktober, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med oktober året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 985, en ökning med 18 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 684. Det var en minskning med knappt 21 procent jämfört med oktober 2018.

Nyregistreringar januari–oktober 2019

Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 94 540. Det är en minskning med 21,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 21,1 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 14,3 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari– oktober 2019 fördelat på fordonsslag
Personbilar, fördelade på drivmedeljanuari–oktober
2019
januari–oktober
2018
Förändring
i procent
Personbilar 287 470 315 764 ‑9
därav bensin 132 396 150 396 ‑12
därav diesel 94 540 120 287 ‑21
därav el 13 102 4 842 171
därav elhybrider 24 175 17 805 36
därav laddhybrider 18 428 18 422 0
därav etanol 583 947 ‑38
därav gas 4 225 3 043 39

Nyregistrering av fordon under 2019 fördelade på fordonsslag
Fordonsslagjanuari–oktober
2019
januari–oktober
2018
Förändring
i procent
Personbilar 287 470 315 764 ‑9,0
därav husbilar 4 339 7 646 ‑43,3
Lastbilar 47 321 57 422 ‑17,6
Bussar 1 236 755 63,7
Släpvagnar 45 749 48 793 ‑6,2
därav husvagnar 3 529 3 698 ‑4,6
Traktorer 8 594 7 112 20,8
MC 12 086 11 923 1,4
Mopeder klass 1 14 945 10 538 41,8
Snöskotrar 6 023 5 389 11,8
Terränghjulingar 3 764 3 514 7,1

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för november publiceras den 3 december 2019 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se