Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, december 2018

Nyregistrerade bilar minskade med 33,8 procent i december

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2019-01-03 9.30

Under december månad 2018 nyregistrerades 23 414 personbilar, en minskning med 33,8 procent jämfört med december månad föregående år. Nedgången kan delvis förklaras med kalendereffekten, då december 2018 hade två färre registreringsdagar än december 2017. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar under 2018
Nyregistreringar

Den 1 juli infördes det nya Bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i december drygt 12 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som Bonus malus-systemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Detta medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 48 procent under december månad jämfört med samma månad föregående år.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 050 av årsmodell 2016 eller senare och 364 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 623 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 2 791 fordon.

68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 770 under december, vilket är en minskning med 21,1 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 114, en minskning med 23,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 656, en minskning med 3,2 procent jämfört med december 2017.

Nyregistreringar januari – december 2018

Totalt under året minskade nyregistreringar av personbilar med 6,9 procent jämfört med föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar under året är 137 409, en minskning med 28,1 procent jämfört med föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 14,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 11,2 procent under år 2017.

Nyregistrering av fordon under januari–december 2018 fördelade på fordonsslag
FordonsslagJanuari–december
2018
Januari–december
2017
Förändring
i procent
Personbilar
365 535 392 728 ‑6,9
därav bensin
173 808 157 554 10,3
därav diesel
137 409 191 067 ‑28,1
därav el
7 147 4 359 64,0
därav elhybrider
21 025 18 638 12,8
därav laddhybrider
21 811 15 993 36,4
därav etanol/etanol flexifuel
1 020 1 090 ‑6,4
därav gas/gas bi-fuel
3 288 3 971 ‑17,2
Husbilar (delmängd av personbilar)
7 856 7 356 6,8
 
     
Lastbilar
66 393 65 030 2,1
Bussar
1 003 1 373 ‑26,9
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
50 455 54 345 ‑7,2
Husvagnar
3 893 4 197 ‑7,2
Traktorer
8 995 9 308 ‑3,4
MC
12 669 11 990 5,7
Mopeder klass 1
11 630 22 160 ‑47,5
Snöskotrar
10 471 10 510 ‑0,4
Terränghjulingar
4 251 4 919 ‑13,6

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2018 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för januari publiceras den 4 februari 2019 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Per Arvidsson

Telefon
010-479 62 86
E-post
Per.Arvidsson@scb.se