Till innehåll på sidan

Fordonsstatistik, maj 2020

Coronaeffekt bakom minskning av nyregistrerade bilar med drygt 49 procent i maj

Statistiknyhet från SCB och Trafikanalys 2020-06-02 9.30

Under maj 2020 nyregistrerades 16 899 personbilar. Det är en minskning med 49,2 procent jämfört med maj föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Att maj 2020 hade två färre registreringsdagar än maj 2019 kan också förklara en del av nedgången.

Nyregistrering av personbilar under 2020
Nyregistreringar

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i maj 20,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 22,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med 12,2 procentenheter jämfört med maj föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,4 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,1 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus-malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 18 734 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 1 835 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 10,0 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 739 under maj. Det är en minskning med 49,7 procent jämfört med maj året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 267, en minskning med 50,3 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 472. Det är en minskning med 46,5 procent jämfört med maj 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus-malus-systemet.

Nyregistreringar januari–maj 2020

Mellan januari-maj 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 25,0 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 24 528. Det är en minskning med 52,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – maj 2020
Personbilar, fördelade på drivmedel januari - maj
2020
januari- maj
2019
Förändring
i procent
Personbilar 105 544 140 686 ‑25
därav bensin 40 244 62 916 ‑36
därav diesel 24 528 51 364 ‑52
därav el 7 604 6 744 13
därav elhybrider 12 910 9 329 38
därav laddhybrider 18 717 9 135 105
därav etanol 29 59 ‑51
därav gas 1 501 1 130 33

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Nyregistrering av fordon under 2020 fördelade på fordonsslag
Fordonsslag januari -maj
2020
januari-maj
2019
Förändring
i procent
Personbilar 105 544 140 686 ‑25,0
därav husbilar 1 549 1 985 ‑22,0
Lätta lastbilar 11 575 19 336 ‑40,1
Tunga lastbilar 2 675 3 523 ‑24,1
Bussar 526 431 22,0
Släpvagnar 21 479 21 408 0,3
därav husvagnar 1 752 1 696 3,3
Traktorer 3 964 4 078 ‑2,8
MC 6 637 6 674 ‑0,6
Mopeder klass 1 6 892 6 241 10,4
Snöskotrar 3 889 5 266 ‑26,1
Terränghjulingar 1 512 1 935 ‑21,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida:

Trafikanalys

eller SCB:s hemsida:

SCB-Fordonsstatistik

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Fakta om Trafikanalys

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet om nyregistreringar för juni publiceras den 2 juli 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Trafikanalys

Telefon
010-414 42 00
E-post
trafikanalys@trafa.se

Förfrågningar

Anette Myhr

Telefon
010-414 42 17
E-post
anette.myhr@trafa.se

Producent

SCB, Enheten för regionala tjänster och indelningar

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se