Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2019

Stor brist på specialistsjuksköterskor

Statistiknyhet från SCB 2019-12-10 9.30

Arbetskraftsbarometern 2019 visar att det är stor brist på sjuksköterskor, framför allt specialistutbildade. Det råder fortfarande brist på lärare inom många inriktningar samt på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Jämfört med föregående år uppger arbetsgivarna minskad brist för vissa utbildningar.

Störst brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård

Arbetskraftsbarometern 2019 visar att det är stor brist på utbildade specialistsjuksköterskor. Fler än 8 av 10 arbetsgivare uppger att det är brist på nyutexaminerade specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård samt inom anestesi-, intensiv- och operationssjukvård. Det är även brist på grundutbildade sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.

Fortsatt brist på nyutexaminerade med gymnasial yrkesutbildning

Arbetsgivarna uppger att det är brist på nyutexaminerade för många av de undersökta yrkesutbildningarna på gymnasial nivå. Liksom tidigare år är det brist på bygg- och fordonsutbildade och i år är det 8 av 10 arbetsgivare som uppger brist. Det är även svårt att rekrytera utbildade inom naturbruk, då nästan 9 av 10 arbetsgivare uppger brist på nyutexaminerade.

Stor brist på grundlärare i fritidshem

Det fortsätter att vara brist på utbildade grundlärare med inriktning mot fritidshem liksom på ämneslärare för årskurs 7–9 med inriktning mot matematik och NO. Arbetsgivarna uppger även att det är svårt att rekrytera yrkeslärare, samtidigt som många yrkeslärare väntas gå i pension under de närmaste åren. Årets resultat visar att tillgången på sökande med gymnasial barn- och fritidsutbildning har blivit mer balanserad jämfört med förra året då arbetsgivarna rapporterade brist på sökande.

God tillgång på journalistutbildade

Inom det samhällsvetenskapliga området är tillgången på nyutexaminerade överlag god eller balanserad. Jurister, journalister och samhällsvetare är exempel på utbildningar där ungefär häften av arbetsgivarna uppger god tillgång på nyutexaminerade. Arbetsgivarna uppger däremot att det är brist på arbetssökande med programmerar- eller systemvetarutbildning.

Minskad brist inom vissa utbildningar

Arbetsgivarna uppger brist på nyutexaminerade i en något lägre andel av de undersökta utbildningarna jämfört med förra året. Årets resultat visar bland annat en mindre brist på tandhygienister. Apotekare är ett exempel på en utbildning där arbetsgivarna uppgav brist på sökande 2018 men där årets Arbetskraftsbarometer visar en balanserad tillgång.

Fortsatt stor efterfrågan på programmerare och systemvetare

8 av 10 arbetsgivare uppger att de behöver öka antalet anställda programmerare och systemvetare på tre års sikt. Andra utbildningar där arbetsgivarna uppger ökade anställningsbehov finns inom områdena teknik och tillverknin

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna angett brist på nyutexaminerade respektive yrkeserfarna
NyutexamineradeYrkeserfarna

Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård

Naturbruksutbildning*
Naturbruksutbildning* Civilingenjörsutbildning: Byggnadsteknik
Sjuksköterskor: Anestesi-, intensiv-, operationssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård

Röntgensjuksköterskeutbildning

Fordonsutbildning*

Grundlärarutbildning: Fritidshem

Sjuksköterskor: Grundutbildning

Utbildningar där störst andel av arbetsgivarna bedömer att antalet anställda kommer att öka
Till år 2022 

Programmerar- och systemvetarutbildning

Civilingenjörsutbildning: Elektronik, datateknik och automation

Utbildning i automation*

Högskoleingenjörsutbildning: El, elektroteknik och datateknik

VVS utbildning*

 

*Gymnasial utbildning

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern 2019 är en undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 70 utbildningar, varav 13 är gymnasiala och 57 är eftergymnasiala. Under hösten varje år skickas drygt 10 000 enkäter ut till ca 7 200 personalchefer på ett urval av arbetsställen. De tillfrågas bland annat om tillgången på sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2019 för samtliga 70 utbildningar.

Som ett komplement publiceras resultaten även i Arbetskraftsbarometern 2019 – Vilka utbildningar ger jobb? Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildning och översikter över årets resultat, tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2019 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2020 publiceras 2020-12-09 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Gulzat Elvung

Telefon
010-479 58 45
E-post
gulzat.elvung@scb.se

Karin E Lundström

Telefon
010 479 40 39
E-post
karin.e.lundstrom@scb.se