Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern 2022

Stor brist på yrkeslärare samt yrkesutbildade inom flera områden

Statistiknyhet från SCB 2022-12-13 8.00

Arbetskraftsbarometern 2022 visar att det råder stor brist på yrkeslärare och yrkesutbildade. Bland yrkeslärare är det 9 av 10 arbetsgivare som uppger att det är svårt att hitta personal. Det är även stor brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar inom bland annat teknik- och tillverkningsområdet, men även inom transport. Bristen är också fortsatt mycket stor inom flera vårdutbildningar såsom specialist- och röntgensköterskor, men även bland vissa civil- och högskoleingenjörsutbildningar.

Alltjämt stor brist på lärare och pedagoger inom vissa inriktningar, särskilt yrkeslärare

Stor brist uppges för personer med yrkeslärarutbildning där 9 av 10 arbetsgivare rapporterar dålig tillgång till utbildade sökande. Även arbetsgivare som utlyser tjänster som kräver grundlärarutbildning med inriktning fritidshem eller ämneslärarutbildning för årskurs 7–9 i matematik och/NO rapporterar svårigheter att hitta utbildad personal.

Brist på yrkesutbildade inom flera områden

Arbetsgivarna rapporterar ett stort behov av nyutexaminerade yrkesutbildade inom bland annat teknik- och tillverkningsområdet. Särskilt efterfrågade utbildningar inom teknik- och tillverkning är examinerade från gymnasieskolans yrkesprogram med inriktning mot kyl- värmepumps- och ventilationsteknik, fordonsutbildning, byggutbildning samt utbildning i automation. Efterfrågan på yrkesutbildade från gymnasieskolan är stor även för inriktning mot transport.

Stor efterfrågan på vissa civil- och högskoleingenjörer de kommande åren

Arbetsgivarna uppger svårigheter att hitta nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer inom teknisk fysik samt maskin-, fordons- och farkostteknik. Flera av dessa är bland de utbildningsgrupper där efterfrågan förväntas öka som mest under de kommande tre åren.

Brist på programmerar- och systemvetarutbildade och medicinska sekreterare, annars god eller balanserad tillgång på samhällsvetenskapliga utbildningar

Cirka 7 av 10 arbetsgivare uppger att det är brist på medicinska sekreterare och sökande med programmerar- och systemvetarutbildning. Programmerare och systemvetare är dessutom bland de för vilka efterfrågan väntas öka som mest de kommande tre åren.

Naturvetenskap, lant- och skogsbruk samt djursjukvård

Tillgången på utbildade inom detta område varierar men arbetsgivare rapporterar fortsatt brist på veterinärer och naturbruksutbildade från gymnasieskolan. För nyutexaminerade fysiker, agronomer, kemister och biologer är tillgången mer balanserad.

Definitioner och förklaringar

Arbetskraftsbarometern är en årlig undersökning som ger information om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna de närmaste åren för 71 utbildningar, varav 13 är gymnasiala och 58 är eftergymnasiala. Varje år i augusti skickas en enkät till drygt 7 000 arbetsställen där arbetsgivare får svara på frågor om tillgången på utbildade sökande (God tillgång/Balanserad tillgång/Brist) samt hur de bedömer att antalet anställda med de aktuella utbildningarna kommer att förändras på ett respektive tre års sikt (Öka/Vara oförändrat/Minska).

Arbetskraftsbarometern är en urvalsundersökning, vilket innebär att det finns en osäkerhet i skattningarna. Osäkerheten i arbetskraftsbarometern är relativt hög jämfört med många andra undersökningar, vilket påverkar vilka slutsatser man kan dra från vissa av resultaten som presenteras. I SCB:s statistiska databaser redovisas osäkerheten för varje enskilt resultat. Särskilt osäkra resultat markeras i rapporten.

Publikation

Arbetskraftsbarometerns resultat publiceras i Statistikdatabasen. Där redovisas tidsserier, inklusive felmarginaler, från 2005 till 2022 för samtliga utbildningsgrupper.

Som ett komplement publiceras resultaten även i rapporten Arbetskraftsbarometern 2022 – Vilka utbildningar ger jobb? Det är en publikation som framförallt vänder sig till elever och studenter som ska välja utbildning. I denna presenteras statistik per utbildningsgrupp med översikter över årets resultat och förändringen över de senaste 10 åren tillsammans med lönestatistik och annan fakta om utbildningarna.

Arbetskraftsbarometern 2022 - Vilka utbildningar ger jobb

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsbarometern 2023 publiceras 2023-12-13 klockan 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se

Hanna Thunström

Telefon
010-479 41 37
E-post
hanna.thunstrom@scb.se