Till innehåll på sidan

Trender och Prognoser 2020

Stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg

Statistiknyhet från SCB 2021-02-18 9.30

Trender och Prognoser 2020 visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg, väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Det väntas bli stor brist på specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå. Brist väntas även inom flera lärarkategorier. Inom teknikområdet beräknas det främst bli brist på personer med gymnasial yrkesutbildning.

Tillgången på utbildade inom vård och omsorg bedöms bli otillräcklig

En växande befolkning i kombination med en ökad andel äldre, väntas medföra en betydande ökning av efterfrågan på arbetskraft inom vård och omsorg. Samtidigt väntas tillgången på gymnasialt vård- och omsorgsutbildade minska, vilket innebär att det bedöms bli brist på dessa.

Dagens brist på sjuksköterskor väntas bestå, speciellt stor bedöms bristen bli på specialistutbildade sjuksköterskor. Bristen väntas även bli stor på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Bristen på lärare väntas kvarstå på sikt

Det finns risk för fortsatt brist på utbildade lärare under prognosperioden. Samtidigt som efterfrågan bedöms öka på alla lärarkategorier, beräknas tillgången vara i stort sett oförändrad med nuvarande utbildningsdimensionering.

Den ökade efterfrågan på lärare beror på ett ökat antal barn och ungdomar, samt på att utbildade lärare antas ersätta dem som i dag arbetar som lärare utan lärarexamen.

Stor brist på gymnasialt utbildade inom teknikområdet

Inom teknik och tillverkning beräknas det på sikt bli brist på gymnasialt utbildade. I framtiden antas kraven på formell utbildning öka inom flera yrkeskategorier inom det gymnasiala området. Eftersom tillgången på utbildade inte väntas öka i samma utsträckning som efterfrågan, medför det fortsatt eller tilltagande brist på arbetskraft med gymnasial yrkesutbildning, framför allt utbildade inom fordons- och industriteknik. Bristen på industritekniskt utbildade förklaras av stora pensionsavgångar, samtidigt som relativt få väljer detta yrkesprogram på gymnasiet.

På civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildade bedöms det generellt sett bli ett relativt balanserat arbetsmarknadsläge på sikt.

Stor ökning av journalistutbildade och konstnärligt utbildade

Inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet, samt inom humaniora och konst, växer tillgången kraftigt inom flertalet utbildningsgrupper. För flera utbildningsgrupper bedöms ett överskott uppstå, eftersom efterfrågan inte bedöms öka i samma utsträckning som tillgången. Det gäller särskilt journalistutbildade och konstnärligt utbildade. Det kan även komma att bli ett visst överskott på utbildade humanister, personal- och beteendevetare samt samhällsvetare.

Trender och Prognoser 2020 presenterar beräkningar över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar fram till år 2035. För 66 utbildningsgrupper ges en mer detaljerad redovisning av arbetsmarknaden i dag och utsikterna för framtiden.

Beräkningarna bygger på ett antal grundläggande förutsättningar och antaganden beträffande utvecklingen i samhällsekonomin, på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet, och resultaten ska tolkas utifrån dessa antaganden.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Oskar Nilsson

Telefon
010-479 46 17
E-post
oskar.nilsson@scb.se

Catarina Annetorp Hörnsten

Telefon
010-479 45 37
E-post
catarina.annetorphornsten@scb.se