Till innehåll på sidan

Bedömning av arbetsmarknadsläget år 2020 och år 2035 per utbildningsgrupp, eftergymnasial nivå

Utbildningsgrupp Bedömning Arbetskraftsbarometern Bedömning Trender och Prognoser
  År 2020 År 2035
Pedagogik och lärarutbildning    
Förskollärarutbildning Stor brist Stor brist
Grundlärarutbildning, fritidshem Stor brist Stor brist
Grundlärarutbildning, årskurs F–3 och 4–6 Relativt balanserat Brist
Speciallärar- och specialpedagogutbildning Stor brist Relativt balanserat
Yrkeslärarutbildning Stor brist Stor brist
Ämneslärarutbildning Brist Brist
     
Humaniora och konst    
Humanistisk utbildning .. Överskott*
Konstnärlig utbildning .. Stort överskott*
Medieproduktionsutbildning .. Risk för överskott*
     
Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration    
Biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Ekonomutbildning Relativt balanserat Relativt balanserat
Journalistik- och medievetenskaplig utbildning God tillgång Stort överskott
Juristutbildning God tillgång Visst överskott
Medicinsk sekreterarutbildning .. Relativt balanserat*
Personal- och beteendevetenskaplig utbildning God till balanserad tillgång Överskott
Psykologutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Visst överskott
Samhällsvetenskaplig utbildning och förvaltningsutbildning God till balanserad tillgång Överskott
Yh-utbildning företagsekonomi, handel, administration .. Relativt balanserat*
     
Naturvetenskap, matematik och data    
Biologi- och miljövetenskaplig utbildning God till balanserad tillgång Stort överskott
Datautbildning Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Fysik- och matematikutbildning Relativt balanserat Relativt balanserat
Kemiutbildning Relativt balanserat Brist
     
Teknik och tillverkning    
Arkitektutbildning God tillgång Visst överskott
Yh-tekniker och gymnasieingenjörsutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Brist
Högskoleingenjörsutbildning Relativt balanserat Relativt balanserat
Civilingenjörsutbildning, samtliga inriktningar Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Civilingenjörsutb: industriell ekonomi Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Civilingenjörsutb: kemi-, bio-, material- och geoteknik Relativt balanserat Viss Brist
Civilingenjörsutb: maskin-, fordons- och farkostteknik Brist Brist
Civilingenjörsutb: teknisk fysik, elektro- och datateknik Varierat arbetsmarknadsläge Brist
Civilingenjörsutb: väg och vatten, byggnad, lantmäteri Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
     
Lant- och skogsbruk samt djursjukvård    
Agronom- och hortonomutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Skogsvetenskaplig utbildning Relativt balanserat Relativt balanserat
Veterinärutbildning Brist Brist
     
Hälso- och sjukvård samt social omsorg    
Apotekar- och receptarieutbildning Relativt balanserat Relativt balanserat
Arbetsterapeututbildning Brist Brist
Biomedicinsk analytikerutbildning Brist Stor brist
Fysioterapeututbildning Viss brist Viss brist
Läkarutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Varierat arbetsmarknadsläge
Röntgensjuksköterskeutbildning Stor brist Stor brist
Sjuksköterskor, grundutbildning Viss brist Brist
Barnmorskeutbildning Brist Brist
Specialistsjuksköterskeutbildning, samtliga inriktningar Stor brist Stor brist
Specialistsjuksköterskeutb: anestesi, intensiv, operation, ambulans Stor brist Stor brist
Specialistsjuksköterskeutb: barn och ungdomar Brist Brist
Specialistsjuksköterskeutb: distriktssköterska Stor brist Stor brist
Specialistsjuksköterskeutb: psykiatrisk vård Stor brist Stor brist
Socionomutbildning God till balanserad tillgång Visst överskott
Tandläkarutbildning Brist Brist
Tandsköterskeutbildning Varierat arbetsmarknadsläge Risk för överskott

.. Uppgift saknas

*Utbildningsgruppen ingår inte i Arbetskraftsbarometern 2020 vilket innebär en större osäkerhet i skattningen av arbetsmarknadsläget år 2035 

Källa: Prognosinstitutet SCB

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-02-18

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se