Till innehåll på sidan

Doktorsexaminerade tas väl emot på arbetsmarknaden

Statistiknyhet från SCB 2019-04-29 9.30

De flesta med doktorsexamen får ett kvalificerat arbete där deras ämneskunskap och kompetens kommer till användning. Nio av tio har ett arbete det första året efter examen, men många uppger att de har en otrygg anställning.

Kommer snabbt ut i arbetslivet

I SCB-rapporten Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet redovisas bland annat att första året efter doktorsexamen hade nästan nio av tio ett arbete som huvudsaklig sysselsättning varav hälften hade en tillsvidareanställning, sju procent var arbetslösa.

När det gäller matchning mellan utbildning och nuvarande arbetsuppgifter så uppger sex av tio att de har ett arbete som helt eller till stor del stämmer med forskarutbildningens ämnesområde. Två av tre anser också att deras arbetsuppgifter är på en sådan nivå att det kräver kunskaper på motsvarande doktorsutbildningsnivå. Ungefär hälften anser att deras huvudsakliga arbetsuppgifter i stor eller ganska stor utsträckning ställer krav på just deras specialistkunskaper.

Andel som anser att arbetet överensstämmer helt/till stor del med området för forskarutbildningen efter kön och forskningsämnesområde

Diagram Andel som anser att arbetet överensstämmer helt/till stor del med området för forskarutbildningen efter kön och forskningsämnesområde

Majoriteten nöjda med utbildningen men många är utsatta för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

I rapporten beskrivs även upplevelser från forskarutbildningen. Knappt nio av tio var sammantaget mycket eller ganska nöjda med sina erfarenheter från forskarutbildningen. Män hade bättre erfarenheter än kvinnor och de med svensk bakgrund var mera nöjda än de med utländsk bakgrund.

När det gäller erfarenheter av kränkningar och sexuella trakasserier så uppger cirka två av fem kvinnor att de upplevt sig särbehandlade på ett kränkande sätt. Motsvarande andel bland män var knappt en av fem. En av fem kvinnor anger att de blivit utsatta för sexuellt kränkande handlingar, det har dock endast en av femtio män blivit.

Det var vanligare bland de som blivit utsatta för kränkande särbehandling att rapportera det inträffade. En tredjedel av de utsatta rapporterade händelsen jämfört med de som blivit utsatta för sexuellt kränkande handlingar där en femtedel rapporterade händelsen. Av de som rapporterade vidare upplevde de flesta att de inte fått hjälp eller stöd.

Andel som någon gång i sin roll som doktorand upplevt sig blivit särbehandlad på ett kränkande sätt av olika anledningar

 Diagram Andel som någon gång i sin roll som doktorand upplevt sig blivit särbehandlad på ett kränkande sätt av olika anledningar

Definitioner och förklaringar

Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet är en urvalsundersökning som genomfördes under perioden oktober-december 2018. SCB beskriver i rapporten om tiden direkt efter examen bland annat inom vilken tid doktorsexaminerade fick jobb efter examen, i vilken utsträckning de fått arbete inom sitt ämnesområde samt nuvarande och tidigare villkor i arbetslivet. Dessutom redovisas erfarenheter från forskarutbildningen t.ex. upplevt engagemang och stöd från handledare samt förekomsten av kränkande särbehandling och sexuella kränkningar från handledare och andra på lärosätet. Resultaten avser samtliga personer som examinerades från en doktorsutbildning åren 2008-2017 och var under 67 år och folkbokförda i Sverige augusti 2018. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter. Frågor om nuvarande arbete avsåg förhållanden under hösten 2018. 

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten finns i rapporten Doktorsexaminerades villkor under forskarutbildningen och i arbetslivet  (pdf)

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Nikolaus Koutakis

Telefon
010-479 66 65
E-post
nikolaus.koutakis@scb.se