Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasiet 2019 och 2020

Lägre andel anställda bland de som examinerats från gymnasieskolan under pandemin

Statistiknyhet från SCB 2021-04-07 9.30

Examinerade från gymnasieskolan som avslutat sina studier 2020 var anställda i lägre utsträckning under examensåret jämfört med de som examinerades 2019. Under vissa månader var andelen anställda omkring 10 procentenheter lägre jämfört med de som examinerades föregående år, men omfattningen skiljer sig mellan olika gymnasieprogram.

Unga och nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden försvåras under ekonomiska kriser. Företag tenderar att minska sina rekryteringar under lågkonjunkturer vilket kan påverka ungdomars arbetsmarknadsetablering. Läsåret 2019/20, under coronapandemin, examinerades 80 300 personer från gymnasieskolan. En majoritet av dessa, ungefär 70 procent, avslutade ett högskoleförberedande program medan resterande, drygt 30 procent, avslutade ett yrkesprogram. Andelen anställda under andra halvåret är lägre bland de som avslutade sina gymnasiestudier under coronapandemin 2020 jämfört med de som examinerades 2019.

Andel anställda per månad år 2019 respektive 2020 för examinerade från gymnasieskolan 2018/19 respektive 2019/20

Diagram

Störst skillnad i andelen anställda bland de som har läst ett yrkesprogram finns bland elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Där varierar skillnaderna i andelen anställda för 2019 och 2020 mellan 10 och 15 procentenheter under andra halvåret. Besöksnäringen och restaurangverksamhet är branscher som har drabbats hårt av de restriktioner och rekommendationer som införts under pandemin.

Andel anställda per månad år 2019 respektive 2020 för examinerade från Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2018/19 respektive 2019/20

Diagram

Inom vissa yrkesprogram är skillnaderna betydligt mindre mellan 2019 och 2020. Det gäller framför allt Vård- och omsorgsprogrammet där andelen anställda i princip är oförändrad mellan 2019 och 2020. Behovet av vård- och omsorgsutbildad arbetskraft har av naturliga skäl varit stort under 2020. 

Andel anställda per månad år 2019 respektive 2020 för examinerade från Vård- och omsorgsprogrammet 2018/19 respektive 2019/20

Diagram

Definitioner och förklaringar

SCB:s register om arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) används för att klassificera en person som anställd eller inte. Registret innehåller uppgifter om löne- och förmånsutbetalningar från arbetsgivare på individnivå som samlas in på månadsbasis från Skatteverket.

I den här undersökningen används uppgift om ”kontant ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster” från AGI-registret för att skapa en indikation på sysselsättningsstatus. Har personen fått en sådan löneutbetalning som överstiger 99 kronor aktuell månad klassificeras personen som anställd.

Mer information finns i avsnittet Metod och framställning  i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden under coronapandemin. Anställning och löneutbetalning bland gymnasieexaminerade 2019 och 2020 (se nedan).

Publikation

En mer utförlig redovisning av resultaten för samtliga gymnasieprogram finns i rapporten Inträdet på arbetsmarknaden under coronapandemin. Anställning och löneutbetalning bland gymnasieexaminerade 2019 och 2020 

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

Gilbert Fontana

Telefon
010-479 60 71
E-post
gilbert.fontana@scb.se

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se

Förfrågningar

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se