Till innehåll på sidan

6 av 10 utbildade lärare kan tänka sig återvända till yrket

Statistiknyhet från SCB 2017-02-07 9.30

Omkring 14 procent av alla lärarutbildade arbetar inom andra yrken utanför utbildningsbranschen. Cirka 6 av 10 av dem kan tänka sig att arbeta som lärare inom utbildningsbranschen igen.

De viktigaste faktorerna för att de ska kunna tänka sig återvända är rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön.

De senaste åren har bristen på utbildade lärare och pedagoger varit tydlig för många arbetsgivare, elever och föräldrar. Efterfrågan på lärarutbildade beräknas öka för samtliga lärarkategorier de kommande åren. I Sverige fanns det år 2014 cirka 240 000 personer under 65 år som hade tagit en lärarexamen fram till och med år 2013. Cirka 14 procent av dem arbetade inom andra yrken än lärare, utanför utbildningsbranschen.

Under hösten 2016 genomförde SCB en enkätundersökning med syfte att få en bild av vilka orsaker som bidragit till att personer med lärarexamen valt att lämna läraryrket och vad som skulle kunna få dem att återvända.

Arbetsbelastning i förhållande till arbetstid

Omkring 60 procent uppgav att arbetsbelastning i förhållande till arbetstid bidrog helt eller till stor del till att de inte längre arbetar som lärare. Ungefär 55 procent svarade att psykisk påfrestning som stress spelade en stor eller helt avgörande roll i beslutet. En lika stor andel menade att de lämnade på grund av för många administrativa arbetsuppgifter och uppgifter som inte hörde till läraryrket. Personer inom grundskolan upplevde i högre utsträckning att arbetsbelastning i förhållande till arbetstid och psykisk påfrestning var bidragande anledningar.

Lön och obetald övertid

Cirka 45 procent uppgav att lönen i förhållande till arbetsbörda var en helt eller till stor del bidragande orsak till att de lämnade yrket. Andelen var högre bland dem som arbetade obetald övertid varje vecka, cirka 55 procent. Det var ungefär 55 procent som uppgav att de arbetade obetald övertid varje vecka i den senaste anställningen som lärare.

Andelen potentiella återvändare högre bland yngre

Ungefär 60 procent av de som lämnat kunde tänka sig att återvända till läraryrket. Bland personer i åldern 25 till 39 år var det omkring 70 procent som kunde tänka sig att återvända. Andelen potentiella återvändare var något högre bland gymnasielärarna, drygt 65 procent.

De viktigaste faktorerna för dem som kunde tänka sig att återvända var rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid, större möjlighet att styra över arbetssituationen och en högre lön. För var och en av dessa faktorer ansåg mellan 70 och 75 procent att de hade stor eller helt avgörande betydelse för beslutet att återvända till läraryrket.

Definitioner och förklaringar

Resultaten kommer från enkätundersökningen ”Lärares karriärvägar” som genomfördes under september–november 2016. Här ingick personer med svensk lärarutbildning som arbetat som lärare inom utbildningsbranschen gång mellan 2005 och 2013, men som sedan lämnat yrke och bransch. Syftet med undersökningen är att få en bild av vilka orsaker som bidrar till att personer med lärarexamen väljer ett annat yrke utanför utbildningsbranschen, och vad som eventuellt skulle kunna få dem att återvända. Det var 7 289 personer som ingick i undersökningen.

Lärarutbildad: Personer som innehar svensk lärarexamen uttagen år 2013 eller tidigare. Här ingår förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning, lärarutbildning för grundskolans lägre och högre åldrar, gymnasielärarutbildning, yrkeslärarutbildning samt speciallärar- och specialpedagogutbildning.

Läraryrket: Till läraryrket räknas lärare i yrkesämnen (232), gymnasielärare (233), grundskollärare (234) och andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens (235). Siffrorna inom parentes är yrkeskoden enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012). Personer som arbetat som universitets- och högskollärare (231) eller förskollärare och fritidspedagog omfattas inte i enkätundersökningen.

Obetald övertid: arbete som inte ryms inom schemalagd arbetstid eller inom den avtalade förtroendearbetstiden.

Utbildningsbranschen: Avdelning P, Utbildning, vilken inkluderar huvudgrupp 85 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i temarapporten Lärare utanför yrket.

Ytterligare uppgifter redovisas i Exceltabeller.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se