Till innehåll på sidan

6 av 10 utbildade sjuksköterskor kan tänka sig återvända till yrket

Statistiknyhet från SCB 2017-02-07 9.30

Omkring 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade arbetar utanför vård och omsorg och inom andra yrken än sjuksköterska. Cirka 6 av 10 av dem kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg igen.

De viktigaste faktorerna för att kunna tänka sig återvända är högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.

Det råder brist på sjuksköterskor och en majoritet av alla arbetsgivare inom vård och omsorg tror att bristen kommer att öka ytterligare på några års sikt. Det fanns omkring 111 000 personer under 65 år med sjuksköterskeexamen i Sverige år 2014. Cirka 8 procent av dem arbetade inom andra yrken än sjuksköterska, utanför vård och omsorg.

Under hösten 2016 genomförde SCB en enkätundersökning med syfte att få en bild av vilka orsaker som bidragit till att personer med sjuksköterskeexamen valt att lämna sjuksköterskeyrket och vad som skulle kunna få dem att återvända.

Liten möjlighet att styra över arbetssituationen

Den vanligaste anledningen till att lämna sjuksköterskeyrket var liten möjlighet att styra över arbetssituationen, vilket cirka 60 procent upplevde bidrog helt eller till stor del. Omkring 50 procent uppgav att arbetsbelastningen i förhållande till arbetstid spelade en stor eller helt avgörande roll i beslutet. Runt 45 procent angav att psykisk påfrestning, till exempel stress var helt eller till stor del bidragande. En lika stor andel angav bristfälligt ledarskap. Det var också något över hälften som ansåg att lönen i förhållande till arbetsbörda var en helt eller till stor del bidragande anledning.

Blandade tider

Drygt 40 procent av dem som arbetade blandade tider under dygnet svarade att arbetstiderna bidrog helt eller till stor del till att de slutade sin senaste anställning som sjuksköterska. Motsvarande andel för dem som enbart arbetade natt var cirka 25 procent och lägst för dem som enbart arbetade dag, knappt 5 procent.

Andelen potentiella återvändare är högre bland yngre

Cirka 65 procent av dem mellan 25 och 49 år kunde tänka sig att återvända till sjuksköterskeyrket. Motsvarande andel i åldern 50 till 65 år var lägre, ungefär 50 procent. De viktigaste faktorerna för dem som kunde tänka sig att återvända var högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid. För var och en av dessa tre faktorer uppgav mellan 70 och 80 procent att faktorerna har stor eller helt avgörande betydelse för att de skulle besluta sig att återvända till sjuksköterskeyrket.

Definitioner och förklaringar

Resultaten kommer från enkätundersökningen ”Sjuksköterskors karriärvägar” som genomfördes under september–november 2016. Här ingick personer med svensk sjuksköterskeutbildning som arbetat som sjuksköterska inom vård och omsorg någon gång mellan 2005 och 2013, men som sedan lämnat yrke och bransch. Syftet med undersökningen är att få en bild av vilka orsaker som bidrar till att personer med sjuksköterskeexamen väljer ett annat yrke utanför vård och omsorg, och vad som eventuellt skulle kunna få dem att återvända. Det var 4 206 personer som ingick i undersökningen.

Sjuksköterskeutbildad: Personer som innehar svensk sjuksköterskeexamen uttagen 2013 eller tidigare.

Sjuksköterskeyrket: Personer med yrkesbenämning sjuksköterska. Motsvarar de tresiffriga yrkeskoderna 222 och 223 enligt Svensk standard för yrkesklassificering (SSYK) 2012.

Vård och omsorg: Avdelning Q, Vård och omsorg; sociala tjänster, vilken inkluderar huvudgrupperna 86, 87 och 88 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i temarapporten Sjuksköterskor utanför yrket.

Ytterligare uppgifter redovisas i Exceltabeller.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Viktor Morell

Telefon
010-479 49 22
E-post
viktor.morell@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se