Till innehåll på sidan

Sjuksköterskor utanför yrket, oktober 2022

En av åtta sjuksköterskor har återvänt

Statistiknyhet från SCB 2022-11-03 8.00

För sex år sedan frågade SCB 4 200 sjuksköterskor som hade lämnat yrket och branschen om de kunde tänka sig att komma tillbaka. År 2020, första coronapandemiåret, hade en av åtta av de svarande återvänt. Andelen var något högre bland de som kunde tänka sig att komma tillbaka än bland de som inte kunde tänka sig det.

I början av 2017 publicerade SCB rapporten ”Sjuksköterskor utanför yrket”. Rapporten baserades på en enkätundersökning som riktade sig till sjuksköterskor som hade lämnat sjuksköterskeyrket och vård- och omsorgsbranschen. Men vad gör de idag? Har de återvänt till yrket och branschen?

Rapporten visade då att närmare 60 procent kunde tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg någon gång i framtiden igen. Ungefär 30 procent kunde inte tänka sig att återvända. Resterande 10 procent hade ingen åsikt.

I gruppen som kunde tänka sig att komma tillbaka hade cirka 13 procent återvänt till arbete som sjuksköterska inom vård och omsorg under 2020. Bland de som inte kunde tänka sig att återvända hade 7 procent ändå gjort det.

Av de som kunde tänka sig att återvända arbetade även 12 procent inom vård- och omsorgsbranschen, men inte som sjuksköterskor. Många av dessa har chefsbefattningar. En liten andel arbetar som sjuksköterskor utanför vård- och omsorgsbranschen, till exempel som skolsjuksköterska.

I gruppen som svarade att de inte kunde tänka sig att återvända är andelen som har andra yrken utanför vård- och omsorgsbranschen högre, 77 procent jämfört med 72 procent. Andelen som arbetade inom vård- och omsorgsbranschen men med ett annat yrke än sjuksköterska samt de som arbetade som sjuksköterskor utanför vård- och omsorgsbranschen var 13 respektive 3 procent.

Yrke och bransch 2020 för sjuksköterskeutbildade som år 2016 kunde tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg igen

Diagram

Yrke och bransch 2020 för sjuksköterskeutbildade som år 2016 inte kunde tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg igen

Diagram

Den här uppföljningen svarar inte på frågan varför en person återvänder till yrke och bransch. I rapporten ”Sjuksköterskor utanför yrket” från 2017 anger dock en stor andel att ”högre lön”, ”större möjligheter att styra över arbetssituationen” och ”rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid” har stor eller helt avgörande betydelse till att de kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård och omsorg igen.

Mer statistik om sjuksköterskor

Socialstyrelsens statistik över hälso- och sjukvårdspersonalen visar att 128 600 personer med en sjuksköterskelegitimation arbetade under 2020.

I vår uppföljning definieras Vård och omsorgsbranschen ganska smalt. Där ingår branscherna Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg med boende eller Öppna sociala insatser. Det är 81 procent som arbetar inom dessa branscher. Se tabell 5.1 i tabellbilagan hos Socialstyrelsen.

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal - Socialstyrelsen

Socialstyrelsen definierar Hälso- och sjukvårdsbranschen bredare så att till exempel även bemanningsföretag och utbildningssektorn ingår. Med den bredare definitionen är det 87 procent som arbetar inom branschen och den andelen har varit stabil över tid. Andelen har heller inte ändrats under det första coronapandemiåret 2020.

Mer om SCB:s undersökning från 2017 finns i rapporten ”Sjuksköterskor utanför yrket”, Temarapport 2017:3.

Sjuksköterskor utanför yrket

Definitioner och förklaringar

Hösten 2016 genomförde SCB en enkätundersökning bland de totalt 4 200 sjuksköterskeutbildade personer som arbetade som sjuksköterskor inom vård och omsorg mellan 2005–2013 men som hade bytt yrke och bransch 2016. Syftet med enkätundersökningen var att få en bild av varför personer med sjuksköterskeexamen och erfarenhet från sjuksköterskeyrket väljer ett annat yrke än sjuksköterska, och hur många av dem som lämnat som skulle kunna tänka sig att återvända till yrket.

I statistiken som presenteras här ingår de svarande från enkätundersökningen. Deras svar har sparats och sammanställts mot uppgifter från yrkesregistret. Personer som inte är sysselsatta och de som saknar uppgift om yrke och/eller bransch år 2020 ingår inte. Statistiken bygger på 2 050 personer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Emma Snölilja

Telefon
010-479 69 89
E-post
emma.snolilja@scb.se

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se