Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2017:

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Statistiknyhet från SCB 2018-04-19 9.30

Drygt en fjärdedel av befolkningen i åldern 25–64 år är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre. Förutom Stockholms län har även kommunerna Lund, Lomma, Uppsala, Umeå, Linköping, Mölndal, Göteborg, Knivsta, Vellinge och Härryda minst en tredjedel av befolkningen som är högutbildad.

Kommuner med störst andel respektive. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2017. 25–64 år
KommunAndel
invånare
med minst
treårig
efter-
gymnasial
utbildning
KommunAntal
invånare
med minst
treårig
efter-
gymnasial
utbildning
Danderyd
57%
Stockholm
224 700
Lund
53%
Göteborg
110 700
Lomma
49%
Malmö
60 100
Lidingö
46%
Uppsala
46 900
Solna
44%
Lund
32 000
Täby
44%
Linköping
29 800
Uppsala
41%
Umeå
25 000
Stockholm
41%
Örebro
21 700
Sollentuna
40%
Solna
21 200
Nacka
39%
Västerås
21 100

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i övriga kommuner i länet. Det är relativt vanligt att de mindre kommunerna har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning 3 år eller längre.

1,4 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 43 procent någon form av eftergymnasial utbildning. En dryg fjärdedel, 27 procent, har minst treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 395 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med omkring en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2017. 25–64 år

Antal

befolkningens utbildning 2017

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter-gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 43 procent.

Bland kvinnor i åldern 25–34 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 36 procent medan knappt en fjärdedel av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är drygt 50 procent fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se