Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning 2018

Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet

Statistiknyhet från SCB 2019-06-18 9.30

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. I nio av kommunerna där har en tredjedel eller mer av befolkningen minst en treårig eftergymnasial utbildning. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2018. 25–64 år
KommunAndel invånare med minst treårig eftergymnasial utbildningKommunAntal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning
Danderyd 57% Stockholm 232 100
Lund 53% Göteborg 114 900
Lomma 49% Malmö 62 500
Lidingö 47% Uppsala 48 400
Solna 46% Lund 32 500
Täby 44% Linköping 30 700
Stockholm 42% Umeå 25 800
Uppsala 41% Örebro 22 400
Sollentuna 41% Solna 22 300
Nacka 40% Västerås 21 800

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i länets övriga kommuner. Det är relativt vanligt att de mindre kommunerna har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning tre år eller längre.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen:

Befolkningens utbildning

Drygt 1,4 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 43 procent någon form av eftergymnasial utbildning. 28 procent har minst en treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 442 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med drygt en halv procentenhet per år.

Utbildningsnivå efter kön 2018. 25–64 år. Antal

Utbildningsnivå efter kön 2018. 25–64 år. Antal

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har efter-gymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 43 procent.

Bland kvinnor i åldern 25–34 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 36 procent medan knappt en fjärdedel av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är drygt 60 procent av de som är registrerade vid svenska universitet och högskolor kvinnor.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i Statistiskt meddelande Befolkningens utbildning 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se