Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning 2019

Högst utbildningsnivå bland kvinnor och i våra universitetsstäder

Statistiknyhet från SCB 2020-05-08 9.30

Flest högutbildade finns i våra storstadskommuner och residensstäder, samt i de kommuner som har ett universitet. Kvinnor är mer högutbildade än män, men fler män än kvinnor är forskarutbildade. Det visar ny statistik om svenska befolkningens utbildning 2019.

Drygt en fjärdedel av befolkningen är högutbildad. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län, där en tredjedel eller mer av befolkningen har minst treårig eftergymnasial utbildning i nio av kommunerna. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping.

Den höga utbildningsnivån i Stockholmsområdet förklaras till stor del av att det där finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade som ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”. I området finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre.

Kommuner med störst andel resp. störst antal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning 2019. 25–64 år.
KommunAndel invånare med minst treårig
eftergymnasial utbildning
KommunAntal invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning
Danderyd 58% Stockholm 238 800
Lund 53% Göteborg 118 800
Lomma 50% Malmö 64 700
Lidingö 47% Uppsala 50 100
Solna 47% Lund 33 100
Täby 45% Linköping 31 800
Stockholm 42% Umeå 26 400
Uppsala 42% Örebro 23 200
Sollentuna 41% Solna 23 200
Nacka 40% Västerås 22 700

I de flesta län är andelen högutbildade betydligt högre i residensstäderna och i storstadsområdena än i övriga kommuner i länet. Knappt hälften av de mindre kommunerna (färre än 5 000 invånare i åldern 25-64 år) har en större andel med förgymnasial utbildning som högsta utbildning än med en eftergymnasial utbildning tre år eller längre.

Redovisning av samtliga kommuners utbildningsnivå finns på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen:

Befolkningens utbildning

Nästan 1,5 miljoner högutbildade i Sverige

Av befolkningen i åldern 25–64 år har 44 procent någon form av eftergymnasial utbildning. En dryg fjärdedel, 28 procent, har minst treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 487 000 personer. De senaste åren har andelen högutbildade ökat med drygt en halv procentenhet per år.

Andelen högutbildade är ungefär lika stor bland inrikes och utrikes födda.

Utbildningsnivå efter kön 2019. 25–64 år Antal

Diagram: Utbildningsnivå efter kön 2019. 25–64 år, antal

Unga kvinnor högst utbildade

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning och färre har endast förgymnasial utbildning. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskar¬utbildade i åldern 25–64 år är andelen kvinnor 44 procent. År 2019 är det dock första gången som det är fler kvinnor än män bland doktorandnybörjare.

Bland kvinnor i åldern 25–44 år har mer än hälften en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till 40 procent medan en fjärdedel av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning. För närvarande är 61 procent av dem som är registrerade vid svenska universitet och högskolor kvinnor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se