Till innehåll på sidan

Befolkningens utbildning och sysselsättning 2014:

Högre förvärvsintensitet bland högutbildade

Statistiknyhet från SCB 2016-06-22 9.30

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Det är en större andel av den högutbildade delen av befolkningen som förvärvsarbetar än av den med lägre utbildning.

Med högutbildade avses här personer med eftergymnasial utbildning på minst tre år och med lågutbildade avses personer som genomgått folk- eller grundskola. År 2014 förvärvsarbetade 80 procent av befolkningen i åldern 25–64 år. Motsvarande andel för högutbildade var 87 procent. Bland lågutbildade var 61 procent förvärvsarbetande.

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män i befolkningen totalt. Det gäller också bland de förvärvsarbetande. Trots det positiva sambandet mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete är kvinnor totalt sett förvärvsarbetande i något lägre utsträckning än män, 78 respektive 81 procent i åldern 25–64 år förvärvsarbetade under år 2014. När det gäller högutbildade personer förvärvsarbetade en något större andel kvinnor än män. Bland dem som enbart har gått i grundskolan eller folkskolan är skillnaden större. Av dessa förvärvsarbetade 68 procent av männen, men endast 51 procent av kvinnorna.

Andelen förvärvsarbetande 2014 i befolkningen (25–64 år) efter utbildningsnivå och kön

Procent

Diagram

Högst andelar högutbildade i Västernorrlands och Jämtlands län förvärvsarbetar

Andelen förvärvsarbetande i länen varierar mellan 75 och 84 procent av befolkningen i åldern 25–64 år. Flertalet län har en förvärvsintensitet kring 80 procent. Skillnaden i förvärvsintensitet mellan länen är mindre för högutbildade än lågutbildade. Högst förvärvsintensitet bland högutbildade hade Västernorrlands och Jämtlands län med 91 procent förvärvsarbetande och lägst hade Skåne län med 82 procent. Skillnaden mellan länen är större när det gäller de med lägre utbildning. Totalt förvärvsarbetade 61 procent av dem med högst förgymnasial utbildning. Högst förvärvsintensitet bland lågutbildade hade Hallands län med 69 procent. I Uppsala, Jönköpings och Gotlands län förvärvsarbetade 67 procent av de lågutbildade. Lägst andel förvärvsarbetande bland de lågutbildade hade Östergötlands, Örebro och Västmanlands län med 56 procent.

Även bland kommunerna är det mindre skillnader i de högutbildades förvärvsintensitet jämfört med lågutbildades. Högst andelar förvärvsarbetande med hög utbildning finns i Nykvarns, Habo och Krokoms kommuner, 94 procent. Den högsta förvärvsintensiteten hade lågutbildade i Nykvarns och Habo kommuner, 81 respektive 79 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i ett Statistiskt Meddelande.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Tomas Westling

Telefon
010-479 61 78
E-post
tomas.westling@scb.se