Till innehåll på sidan

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter:

Vuxnas färdigheter står sig väl internationellt

Statistiknyhet från SCB 2013-10-08 11.00

Sverige ligger totalt sett över genomsnittet för de deltagande länderna i den internationella jämförelsen PIAAC när det gäller läsning och räkning och högst när det gäller problemlösning med hjälp av dator. Samtidigt är skillnaderna stora i befolkningen. En ganska stor del ligger på låg nivå inom dessa kunskapsområden.

Sverige är ett av 23 länder som har deltagit i en internationell undersökning av vuxnas färdigheter (PIAAC). Den har genomförts för att ge information om i vilken utsträckning den vuxna befolkningen, i åldrarna 16–65 år, har de färdigheter som behövs i samhället och hur dessa används på arbetet och hemma.

Bland de vuxna svenskarna ligger majoriteten, 58 procent, på en god nivå i läsfärdigheter, motsvarande nivå 3 eller över. I de deltagande OECD-länderna når i genomsnitt 50 procent av alla vuxna en god nivå i läsning, men det finns stora skillnader mellan länderna. Fördelningen av olika kunskapsnivåer för räknefärdigheter liknar resultatet för läsning.

Det finns skillnader mellan de nordiska länderna i läsfärdigheter. Sveriges och Norges resultat är jämförbara, medan Finland har en större andel på god nivå och Danmark en lägre andel än övriga nordiska länder. Skillnaderna mellan de nordiska länderna i andelen vuxna som har en god kunskapsnivå i räkning är små.

Sverige hamnar dessutom högst när det gäller andelen vuxna med god förmåga att lösa problem med hjälp av dator. Cirka 44 procent av den vuxna befolkningen ligger på kunskapsnivå 2 eller 3, vilket motsvarar en god nivå inom problemlösning. Det är den högsta andelen av alla länder. Genomsnittet för de deltagande OECD-länderna ligger på 34 procent.

Unga vuxna i Sverige, i åldern 16–24 år, har bättre färdigheter än hela den vuxna svenska befolkningen när det gäller att läsa och lösa problem, men de ligger på ungefär samma nivå när det gäller räknefärdigheter. Jämfört med hela den unga vuxna befolkningen i de deltagande länderna, ligger svenska 16–24-åringar över genomsnittet i räkning och något över genomsnittet i läsning.

Andel i procent av befolkningen efter kunskapsnivå i läsfärdigheter

Diagram

Stora skillnader i den svenska befolkningen

Samtidigt som Sverige ligger bra till i den internationella jämförelsen, finns det en ganska stor andel av den svenska befolkningen som ligger på en låg nivå inom de olika kunskapsområdena. I denna grupp ingår dels många med kort utbildning och dels många utrikes födda. Det finns en risk att grupperna med låg kunskapsnivå har sämre möjligheter att delta aktivt i arbetslivet och i samhället.

Skillnaderna mellan könen är små när det gäller läsfärdigheter och även i förmågan att lösa problem. Däremot finns det skillnader i räkning. Bland de svenska kvinnorna ligger 52 procent på en god nivå (nivå 3 eller högre) jämfört med 62 procent av männen. Samma mönster visar sig totalt i den internationella jämförelsen. I 18 av de 23 deltagande länderna har männen ett försprång på över 10 genomsnittspoäng, av 500 möjliga, för räknefärdigheter.

Definitioner och förklaringar

I undersökningen skattas grundläggande färdigheter i att läsa, räkna och lösa problem. Inom varje område tilldelas personer poäng på en skala från 0 till 500. Skalorna har delats in i olika kunskapsnivåer, definierade av bestämda poängintervall och av svårighetsgraden på uppgifterna. För läs- och räknefärdigheter finns sex kunskapsnivåer och för problemlösningsförmåga finns fyra nivåer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en Tema-rapport.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Anna Eriksson

Telefon
010-479 68 12
E-post
anna.eriksson@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se