Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i modersmålsundervisning, efter kön, skolår och elevpanel, 2014–2020

Diagram. Andel utrikes födda elever med modersmålsundervisning efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel utrikes födda elever med modersmålsundervisning efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

För undervisning i modersmål användes tidigare benämningen hemspråksundervisning.

Kommentarer

Det går inte att se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen vad gäller andelen utrikes födda elever som deltagit i modersmålsundervisning.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se