There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i svenska som andraspråk, efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel, år 2014–2020 Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i svenska som andraspråk, efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel, år 2014–2020

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk efter föräldrars utbildningsnivå, skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

I skolår 4 våren 2015 samt i skolår 6 våren 2017 går det att se att andelen med undervisning i svenska som andraspråk var signifikant högre bland de elever vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning än bland dem med minst en förälder med eftergymnasial utbildning. Skillnader för övriga skolår är inte statistiskt säkerställda.

Definitioner och förklaringar

Uppgift om föräldrars utbildningsnivå kommer från Registret över befolkningens utbildning (Utbildningsregistret) med aktualitet 2013-12-31. I de fall uppgift saknades i den registerversionen används versionen med aktualitet 2014-12-31 och annars versionen med aktualitet 2015-12-31 följt av 2016-12-31, 2017-12-31 och 2018-12-31. Om uppgift saknas i alla dessa versioner används versionen med aktualitet 2019-12-31. I gruppen Saknas i Utbildningsregistret/Uppgift saknas ingår de fall där ingen uppgift om utbildningsnivå finns att tillgå för någon av föräldrarna. Det avser då både de fall där föräldrarna inte finns med i Utbildningsregistret (i huvudsak utrikesfödda), samt de fall där föräldrarna finns med men där vi saknar uppgift om utbildningsnivå. Gruppen består till största delen av fall där föräldrarna helt saknas i Utbildningsregistret. I de fall uppgift finns att tillgå för en av föräldrarna redovisas eleven enligt dennes utbildningsnivå.

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Har du frågor om statistiken?

Tobias Toom

Telefon
010-479 65 41
E-post
tobias.toom@scb.se